RÅ 1997 not 167

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 167. Ansökan av Anita O. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Värmlands läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 19 december 1994 att av Anita O. anmälda knäbesvär inte var att anse som arbetsskada och att ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring därför inte kunde utgå. Anita O. överklagade till Länsrätten i Värmlands län som avslog överklagandet i dom den 14 juni 1995. Anita O. överklagade till Kammarrätten i Göteborg som enligt beslut i protokoll den 6 oktober 1995 inte meddelade prövningstillstånd. Beslutet vann laga kraft. - I en skrivelse som uppfattades som en ansökan om resning yrkade Anita O. att en ny prövning skulle ske. -Regeringsrätten (1997-10-08, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. Enligt 8 § första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som skall prövas av förvaltningsdomstol om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Detta innebär att det inte är Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva Anita O:s ansökan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Anita O:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd I 1997-09-23, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST