RÅ 1997 not 186

Undantag från skyddsföreskrifter för grundvattentillgångar (besprutning av banvall med bekämpningsmedel) / Kammarrätts dom och länsstyrelses beslut om undantag från skyddsföreskrifter för grundvattentillgångar undanröjdes då Naturvårdsverket under handläggningen i Regeringsrätten meddelat föreskrifter i frågan

Not 186. Överklagande av Miljönämnden i Mönsterås kommun ang. undantag från skyddsföreskrifter för grundvattentillgångar. - Länsstyrelsen i Kalmar län hade den 11 december 1972 (Allmänna kungörelser nr 102) fastställt skyddsområden och skyddsföreskrifter för grundvattentillgångar för vattenförsörjning för Ålem, Blomstermåla, Sandbäckshult m.fl. samhällen i dåvarande Ålems kommun (numera Mönsterås kommun). - Banverket ansökte i april 1993 om att undantag från föreskrifterna skulle medges för att möjliggöra användning av två glyfosatbaserade bekämpningsmedel - Spectra respektive Roundup - för utrotning av växtligheten på banvallar. -Länsstyrelsen (1993-06-02) medgav ej det begärda undantaget. - I överklagande vidhöll Banverket sitt yrkande om undantag. - Kammarrätten i Jönköping (1995-07-07, Alkman och Hallström; Berg skiljaktig): I en sammanställning gjord i mars 1990 av Sveriges lantbruksuniversitet över försök med glyfosat för ogräsreglering på banvallar dras bl.a. slutsatserna att ämnet binds mycket hårt till banvallsmaterial, vilket leder till liten rörlighet, samt att ämnet har en förhållandevis kort persistens i banvallen; endast mindre kvantiteter dröjer kvar längre tid än ett år efter behandlingen. - Med hänsyn till vad som upplysts om egenskaperna hos glyfosat och vad Banverket uppgivit rörande det praktiska utförandet av ogräsbekämpningen får risken för att glyfosat sprids utanför banvallar bedömas vara mycket liten. För att risk för sådan spridning dock inte kan uteslutas talar den av miljönämnden åberopade förekomsten av glyfosat i en brunn nära en besprutad banvall inom Högsbo kommun. - Länsstyrelsens föreskrifter skiljer mellan inre respektive yttre skyddszoner inom skyddsområdena. För de inre skyddszonerna innebär föreskrifterna att det räcker att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet för att förbjuda användning av skadligt ämne inom zonen. Med hänsyn till det starka skyddsintresse som tillkommer de inre skyddszonerna finner kammarrätten att Banverkets besprutning med glyfosat inte bör tillåtas där. - Såvitt gäller yttre skyddszoner är länsstyrelsens föreskrifter inte lika stränga som för inre skyddszoner. Mot bakgrund av vad som framkommit om egenskaperna hos glyfosat och Banverkets åtgärder för att hindra spridning av bekämpningsmedel utanför banvallar samt med beaktande av att föreskrifterna medger användning av växtutrotningsmedel i den omfattning som fordras "för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk" anser kammarrätten att Banverket anfört tillräckliga skäl för att medge undantag från föreskrifterna för den begärda användningen av glyfosatbaserat medel inom de yttre skyddszonerna. - Kammarrätten ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att undantag medges för Banverket från länsstyrelsens skyddsföreskrifter (den 11 december 1972) för grundvattentillgångar i Mönsterås kommun vad gäller besprutning med bekämpningsmedlet Spectra på banvallar utanför de inre skyddszonerna inom skyddsområdena Århult och Sandbäckshult. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. - I överklagande yrkade Miljönämnden i Mönsterås kommun att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle fastställa länsstyrelsens beslut att inte medge undantag från skyddsföreskrifterna. - Banverket bestred bifall till överklagandet. - Kemikalieinspektionen, Statens livsmedelsverk och Statens naturvårdsverk avgav yttranden. - Regeringsrätten (1997-10-21, Swartling, Holstad, Sandström, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens dom innebär att Banverket tillåts använda växtbekämpningsmedlet Spectra på banvallar inom de yttre skyddszonerna av de skyddsområden som fastställts för grundvattentäkterna. - Regler som syftar till att hindra att användning av kemiska växtbekämpningsmedel äventyrar omgivningen finns i flera olika lagar. En central lag i sammanhanget är lagen (1985:426) om kemiska produkter. Till denna ansluter bl.a. förordningen (1985:835) om kemiska produkter och förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel. Med åberopande av bestämmelser i dessa båda förordningar har Statens naturvårdsverk utfärdat föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). Föreskrifterna har trätt i kraft den 1 juli 1997. - Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter gäller bl.a. att det för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd av kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (14 §). Tillstånd krävs dock inte för bekämpning som har karaktär av punktbehandling (17 §). - Naturvårdsverkets föreskrifter ändrar förutsättningarna för bedömningen av Banverkets ansökan på sådant sätt att kammarrättens dom och länsstyrelsens beslut bör upphävas. Det bör ankomma på länsstyrelsen att bestämma om den fortsatta behandlingen av Banverkets ansökan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Länsstyrelsens i Kalmar län beslut och överlämnar handlingarna i målet till länsstyrelsen. (fd I 1997-09-17, Hammarberg)

*REGI

*INST