RÅ 1997 not 191

Ansökan om resning i taxeringsmål där kammarrätten inte prövat taxeringen i sak skulle prövas av kammarrätten

Not 191. Överklagande av Marine Trading Meijer & Widell AB ang. avvisande av talan samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering. - Vid 1988 års taxering frångick taxeringsnämnden bolagets deklaration genom att som intäkt av rörelse ta upp ett belopp om 155 085 kr, avseende ersättning från ett konsortium. Bolaget överklagade beslutet och gjorde gällande att beloppet skulle beskattas först vid 1989 års taxering. Länsrätten i Hallands län beslöt emellertid i dom den 10 februari 1994 att inte ändra taxeringsnämndens beslut. I överklagande vidhöll bolaget sitt yrkande att beloppet skulle hänföras till 1989 års taxering, men Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 27 november 1995 detta överklagande. - I en skrivelse till Skattemyndigheten i Hallands län hänvisade bolaget till kammarrättens dom samt uppgav att bolaget hade redovisat beloppet 155 085 kr till beskattning vid 1989 års taxering. Bolaget yrkade att 1992 års taxering skulle omprövas och att avdrag vid den taxeringen skulle tillgodoföras bolaget för beloppet i fråga. I beslut den 27 februari 1996 konstaterade skattemyndigheten att bolaget såvitt framgick hade beskattats för beloppet två gånger. Skattemyndigheten avslog emellertid bolagets yrkande, varvid anfördes bl.a. följande: "Upplysningsvis meddelas att besvär i särskild ordning över 1989 års taxering, enligt 100 § taxeringslagen (1956:623), skulle ha anförts senast fem år efter taxeringsåret eller senast under år 1994 i förevarande fall. - Av den vid 1989 års taxering avlämnade deklarationen framgår att bolaget åsatts taxering med 2 980 kr. Eftersom bolaget därmed inte är berättigat till avdrag för någon förlust hänförlig till nämnda taxering, kan rättelse inte heller åstadkommas med stöd av reglerna om avdrag för förlust enligt den numera upphävda lagen (1960:63) om förlustavdrag. - Ej heller i övrigt finns någon möjlighet för skattemyndigheten att inom ramen för gällande regler tillgodoföra bolaget avdrag för beloppet." - Med hänvisning till skattemyndighetens beslut överklagade bolaget kammarrättens dom. Kammarrätten avvisade emellertid genom beslut den 4 april 1996 överklagandet såsom för sent inkommet. - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 24 april 1996 gjorde bolaget vissa invändningar i avvisningsfrågan. Vidare yrkade bolaget att förekommen dubbelbeskattning av beloppet 155 085 kr skulle elimineras, i första hand genom ändring av 1988 års taxering och i andra hand efter omprövning av 1992 års taxering. -Regeringsrätten (1997-10-23, Tottie, Swartling, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets skrivelse kan uppfattas som ett överklagande av kammarrättens avvisningsbeslut. Beslutet är emellertid riktigt och skall fastställas. - Vad bolaget anfört och yrkat i Regeringsrätten kan emellertid också uppfattas som en ansökan om resning, varvid förstahandsyrkandet avser resning i målet angående 1988 års taxering och andrahandsyrkandet innefattar en begäran om att en omprövning av bolagets rätt till förlustavdrag vid 1992 års taxering (jfr SFS 1990:682) skall föregås av att resning beviljas avseende 1989 års taxering och att den taxeringen undanröjs. - I resningsfrågan gör Regeringsrätten följande bedömning. Någon grund för resning i målet angående 1988 års taxering har inte visats föreligga. Till den del bolagets talan innefattar ett yrkande om resning i det målet skall den därför avslås. Vad beträffar 1989 års taxering har denna, enligt vad som framgår av handlingarna, slutligt prövats av taxeringsnämnden. En ansökan om resning avseende den taxeringen skall därför enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätten. Till den del bolagets talan gäller resning avseende 1989 års taxering skall den därför avvisas av Regeringsrätten. Även yrkandet om omprövning av 1992 års taxering skall avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår bolagets talan till den del den avser resning i målet angående 1988 års taxering. - Regeringsrätten avvisar bolagets talan i övrigt och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för behandling av frågan om resning avseende 1989 års taxering. (fd I 1997-10-02, Clémentz)

*REGI

*INST