RÅ 1997 not 193

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 193. Överklagande av Nils Uno S. ang. anstånd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd samt ansökan om resning - Nils Uno S. överklagade en av Länsrätten i Uppsala län den 8 augusti 1997 meddelad dom i ett mål om anstånd med återbetalning av underhållsstöd. - Enligt beslut i protokoll den 5 september 1997 meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd. - Nils Uno S. fullföljde sin talan och ansökte samtidigt om resning. -Regeringsrätten (1997-10-23, Tottie, Rundqvist, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Nils Uno S:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1997-10-08, Hammarberg)

*REGI

*INST