RÅ 1997 not 202

Förhandsbesked avseende bebyggelse (rättsprövning, avslag) / Plan- och bygglagen (förhandsbesked avseende bebyggelse, rättsprövning, avslag)

Not 202. Ansökan av Carina J. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked. -Samhällsbyggnadsnämnden i Ekerö kommun (1993-06-16) avslog en ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, för enbostadshus avseende fastigheten Sånga-Nibbla i kommunen. - Carina J. överklagade. - Länsstyrelsen i Stockholms län (1994-06-15) avslog överklagandet och anförde bl.a. Av Ekerö kommuns översiktsplan, antagen den 19 juni 1990, framgår bl.a. följande om Södra Färingsö med Stenhamra tätort, där fastigheten Sånga-Nibbla 7:2 är belägen. Tyngdpunkten av permanentbebyggelsen är belägen i Stenhamra tätort. I övrigt är den permanenta bebyggelsen utspridd eller har anknytning till någon verksamhet som Sånga-Säby, Svartsjö och Hammargården. De nya bostäder som planeras på Södra Färingsö är en förtätning av Stenhamra centrum med 120 lägenheter, en mindre bebyggelsegrupp i Sjöhäll med 15 lägenheter, en grupp med 30 lägenheter i Mörby och en lika stor grupp i Svartsjö samt ytterligare en etapp på Uppgårdsområdet med 100 lägenheter. Dessutom finns med ytterligare 30 lägenheter i Svartsjö samt 45 lägenheter i Skå. Läget av dessa är dock inte preciserat. Fritidsområden med endast enstaka permanentboende finns vid Färjstaden, Kungsbryggan och Sånga-Säby. Samtliga skogsområden på södra Färingsö är intressanta för det rörliga friluftslivet. Det innebär att nybebyggelse är olämplig om den tar ny orörd mark i anspråk eller på annat sätt försvårar allmänhetens tillträde till och utnyttjande av områdena. Vid Färjestaden finns ett skogsområde som är speciellt värdefullt ur naturvårdssynpunkt. En skogsbruksplan som tar särskild hänsyn till dessa värden bör göras. - Med hänsyn till att bebyggelsen skulle strida mot översiktplanens intentioner samt att fastigheten delvis är bergig och bevuxen med tät skog vilket gör att fastigheten är mindre lämplig att bebygga, kan inte överklagandet vinna bifall. - Carina J. fullföljde sin talan. Hon invände bl.a. att eftersom Sånga-Nibbla 7:2 var den sista tomten som var avsedd att bebyggas inom området och eftersom den gränsade till ett planlagt område, så försvårade inte den tänkta bebyggelsen allmänhetens tillträde till och utnyttjande av grönområdena. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-10-20): Regeringen finner, att med hänsyn främst till vad som redovisats om områdets betydelse för det rörliga friluftslivet, att det allmänna intresset av att bevara marken obebyggd i detta fall väger tyngre än Carina J:s enskilda intresse av att få ta en del av fastigheten i anspråk som bostadstomt. Regeringen finner inte heller att vad Carina J. anfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - Regeringen avslår överklagandet. - I ansökningen yrkade Carina J. om rättsprövning av regeringens beslut. Hon hänvisade till vad hon tidigare anfört och tillade bl.a. följande. Hon hade hört sig för hos nämnden om den gäststuga som hon fått bygglov för kunde flyttas. Vid samma tidpunkt hade hon sänt in en ansökan om bygglov för ett bostadshus. Förfrågan till nämnden hade varit om gäststugan kunde flyttas och eventuellt sambyggas med bostadshuset. Hon hade påpekat att det fanns en önskan att flytta gäststugan även om bygglovet för bostadshuset inte kunde beviljas. När svar lämnats nio månader senare hade hon fått besked att bygglovet på gäststugan gått ut. Hon ansåg att bygglovet inte kunde anses ha gått ut så länge ett ärende pågick. - Hon hade ansökt om bygglov beträffande bostadshuset men det uppfattades som en ansökan om förhandsbesked, vilket var felaktigt. Hon ansåg att hennes byggnation uppfyllde de krav som ställdes i de lagrum nämnden åberopat och dessutom kraven enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen, PBL. Fastigheten hade avstyckats år 1964. Ändamålet hade varit tomtmark för fritidshus. En byggnation skulle inte vålla någon skada ur naturskyddssynpunkt. Den skulle inte hindra de boende i området att ta sig till omkringliggande grönområden. En liknande byggnation hade tillåtits i samma skogsområde litet längre bort. - Regeringen (Inrikesdepartementet) avgav yttrande. - Regeringsrätten (1997-11-03, Brink, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Beträffande ansökningar om förhandsbesked och bygglov gäller samma bestämmelser för prövningen om byggande med hänsyn till bl.a. allmänna intressen kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt 1 kap. 5 § PBL skall både allmänna och enskilda intressen beaktas. Ansökningar om bygglov inom områden som inte omfattas av detaljplan skall enligt 8 kap. 12 § PBL bifallas på villkor bl.a. att åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. Av bestämmelserna i 2 kap. 1 § framgår att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Av paragrafen framgår vidare bl.a. att lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) tillämpas i ärenden om bygglov och förhandsbesked. I 3 kap. 2 § NRL anges bl.a. Mälaren med öar och strandområden som områden där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Enligt 3 kap. 1 § är dessa områden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. - Regeringen har i sitt yttrande till Regeringsrätten anfört bl.a. följande: Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Fastigheten Sånga-Nibbla 7:2 omfattar ett ca 11 000 kvm stort huvudsakligen skogbevuxet område och är belägen på södra Färingsö. Fastigheten ligger inom ett område där det allmänna intresset att bevara marken obebyggd är särskilt uttalat och starkt. Fastigheten ligger dessutom i nära anslutning till ett skogsområde som enligt kommunens översiktsplan är speciellt värdefullt. En byggnation på Sånga-Nibbla 7:2 innebär också en begränsning av möjligheterna till rekreation bl.a. för de boende i närområdet. Vad Carina J. framfört visar inte att det föreligger sådana omständigheter vad gäller just hennes fastighet Sånga-Nibbla 7:2 att de allmänna intressena skulle göra sig mindre gällande. Som framgår av regeringens beslut anser regeringen att det allmänna intresset av att bevara marken obebyggd väger tyngre än Carina J:s intresse av att utnyttja den för bebyggelse. Med hänsyn till de beskrivna förhållandena kan myndigheternas beslut, att inte tillåta bebyggelse på Sånga-Nibbla 7:2, inte anses innebära ett åsidosättande av kravet på rimlig balans mellan de allmänna intressena att behålla ett värdefullt naturområde inom en storstadsregion obebyggt och Carina J:s intresse att kunna utnyttja den fastighet hon förvärvat för enskild bebyggelse. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - De överväganden som byggnadsnämnden samt länsstyrelsen redovisat och som regeringen bedömt i sitt beslut faller inom ramen för den handlingsfrihet PBL och NRL medger den beslutande myndigheten. Handlingarna i målet ger inte stöd för att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för regeringsbeslutet. Det har inte heller visats att beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. - Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som Carina J. angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1997-09-02, Sandbäck)

*REGI

*INST