RÅ 1997 not 207

Instansordningen- ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten

Not 207. Ansökan av Mirja K. om resning i mål ang. yrkesskadeförsäkring. - Riksförsäkringsverket beslutade den 26 september 1994 att inte tillerkänna Mirja K. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring. Mirja K. överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 14 september 1995 avslog överklagandet. Mirja K:s ansökningar om prövningstillstånd avslogs genom beslut av Kammarrätten i Stockholm den 25 juni 1996, respektive Regeringsrätten den 2 juli 1997. Mirja K. ansökte därefter om resning. Kammarrätten fann i beslut den 3 oktober 1997 att den inte kunde pröva resningsansökningen eftersom den inte avsåg mål som slutligt avgjorts av en länsrätt eller en förvaltningsmyndighet. Ansökningen överlämnades därför till Regeringsrätten. - I ansökningen anhöll Mirja K. om resning. Hon vädjade att ärendet skulle tas upp till prövning en gång till. -Regeringsrätten (1997-11-10, Sjöberg, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 4 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Kammarrättens ej ändrade beslut att inte meddela sökanden prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i kammarrätten skall målet anses slutligt avgjort av länsrätten. Med hänsyn härtill och till att sökanden i resningsansökningen får anses angripa länsrättens avgörande, ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen, se Regeringsrättens beslut den 13 mars 1997 i mål nr 6446-1996 (RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm. (fd I 1997-10-21, Levin)

*REGI

*INST