RÅ 1997 not 212

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 212. Överklagande av Michael T. i mål om ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och ansökan om resning. - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa beslöt den 19 maj 1994 att av Michael T. återkräva arbetslöshetsersättning som hade utbetalats till honom för tiden den 1 september 1993 - den 11 mars 1994. Som skäl angavs att Michael T. under nämnda tid hade bedrivit heltidsstudier. I omprövningsbeslut den 23 juni 1994 beslöt kassan att inte ändra sitt tidigare beslut. Michael T. överklagade hos Arbetsmarknadsstyrelsen, som enligt beslut den 25 juli 1995 inte ändrade kassans beslut. Michael T. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Stockholms län, som i dom den 28 september 1995 avslog detta överklagande. Sedan Michael T. överklagat länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Stockholm enligt protokoll den 2 april 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse till Regeringsrätten överklagade Michael T. kammarrättens beslut. För det fall att prövningstillstånd inte medgavs ansökte han om resning i det av länsrätten avgjorda målet. -Regeringsrätten (1997-11-18, Swartling, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av Michael T:s överklagande av kammarrättens beslut. - Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 4 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd har inneburit att länsrättens dom skall stå fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i kammarrätten skall målet anses ha slutligt avgjorts av länsrätten. Med hänsyn härtill och då Michael T:s ansökan om resning får anses rikta sig mot länsrättens avgörande är det inte Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva ansökningen (se RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm. (fd I 1997-11-04, Perttu)

*REGI

*INST