RÅ 1997 not 217

Dröjsmål av länsrätt att översända besvärshandling (bifall)

Not 217. Besvär i särskild ordning av Anna O. över inkomsttaxering 1989 och ansökan om resning. - Anna O. är delägare i Restaurang Creperiet HB. Taxeringsnämnden avvek vid 1989 års taxering från hennes deklaration och vägrade ett under inkomst av rörelse redovisat avdrag för kostnader för konsultarvode med 150 670 kr. Anna O. överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län och anförde att arvodet avsåg ersättning till ett närstående bolag, O:s Restaurang AB, för administration, rådgivning och biträde vid en ombyggnad i handelsbolagets lokaler. Länsrätten beslutade i dom den 12 februari 1992 att inte ändra taxeringarna. Kammarrätten i Göteborg avslog härefter i dom den 3 september 1992 Anna O:s överklagande av länsrättens dom. Anna O. överklagade kammarrättens dom och ansökte alternativt om resning. Kammarrätten avvisade i beslut den 14 oktober 1993 överklagandet som för sent inkommet och överlämnade samtidigt ansökningen om resning till Regeringsrätten. Regeringsrätten beslutade den 10 maj 1994 att avslå ansökningen. - I en skrivelse den 11 juli 1994, ställd till en tjänsteman vid Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län, yrkade Anna O. att avdraget skulle medges. Skrivelsen överlämnades till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län som i sin tur överlämnat den till Regeringsrätten. I Regeringsrätten ansökte Anna O. i första hand om resning och anförde i andra hand besvär i särskild ordning över kammarrättens dom den 3 september 1992. Hon uppgav bl.a. följande. För att hålla kostnaderna nere för den aktuella om- och tillbyggnaden samordnades den med en om- och tillbyggnad av O:s Restaurang AB:s lokaler. Restaurang Creperiet HB drog därvid nytta av tekniker och byggnadsarbetare som arbetade hos aktiebolaget. Handelsbolaget övertog även överblivet byggnadsmaterial från aktiebolaget. Handelsbolaget betalade cirka 150 000 kr för detta till aktiebolaget. Beloppet redovisades i respektive bolags bokföring. Anna O. anförde vidare att hon var invandrare och inte behärskade det svenska språket. Hon hade även bristande kunskaper i svensk skattelagstiftning och kände inte till vilka tidsfrister som gällde för överklagande. Hon anlitade ett ombud som hon helt förlitade sig på. Till stöd för sin talan åberopade hon också ett antal till Regeringsrätten ingivna verifikationer. - Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län anförde i ett till länsrätten den 13 december 1994 avgivet yttrande bl.a. att det otvivelaktigt torde vara så att handelsbolaget åsamkats kostnader för reparationer och ombyggnad, att avdragsbeloppet 150 670 kronor inte framstod som för högt beräknat och att den i handelsbolaget redovisade nettointäkten av rörelsen därför borde kunna godtas. - Riksskatteverket, som yttrat sig i fråga om Anna O:s rätt till besvär i särskild ordning, hemställde om avslag på besvären. -Regeringsrätten (1997-11-19, Tottie, Swartling, Holstad, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Besvär i särskild ordning enligt 100 § i den vid 1989 års taxering gällande taxeringslagen (1956:623) fick anföras inom fem år efter taxeringsåret, dvs. i detta fall före utgången av år 1994. Anna O:s skrivelse kom in till Regeringsrätten först den 3 februari 1995 och således för sent. Med beaktande av att den kom in till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län redan i augusti 1994 får hon anses ha haft giltig ursäkt för att besvären inte kommit in i rätt tid. Den försuttna tiden bör därför med stöd av 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) återställas. Vad Anna O. anfört medför dock inte att hon har rätt till prövning av taxeringarna i särskild ordning. Hennes talan i denna del skall därför avslås. - Med hänsyn till vad som förekommit i målet finner Regeringsrätten emellertid att det finns synnerliga skäl att pröva Anna O:s taxeringar på nytt. Resning skall därför enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen beviljas. Prövningen bör göras av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för rätt att anföra besvär i särskild ordning men tar inte upp besvären till prövning. - Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Länsrätten i Göteborgs och Bohus län skall ta upp frågan om Anna O:s inkomsttaxering 1989 till ny behandling. (fd I 1997-09-30, Levin)

*REGI

*INST