RÅ 1997 not 223

Återbetalning av bidragsförskott (resningsärende, avslag)

Not 223. Ansökan av Annika M. om resning i mål om återbetalning av felaktigt utbetalt bidragsförskott. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 5 juni 1992 att Annika M. var skyldig att återbetala felaktigt utbetald ersättning i form av bidragsförskott med 6 438 kr för tiden augusti-oktober 1991. Genom beslut den 29 oktober 1993 avvisade försäkringskassan en ansökan om omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring med motiveringen att ansökan kommit in för sent. Försäkringskassan fann enligt 22 § lagen (1964:143) om bidragsförskott jämförd med 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring inte skäl att ändra beslutet. Annika M. överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län, som i dom den 29 april 1994 avslog överklagandet. Annika M. överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 28 oktober 1994 inte ändrade länsrättens dom. Sedan Annika M. överklagat kammarrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 18 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Annika M. ansökte om resning. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. att hon tagit emot en efterbetalning av bidragsförskott samt barnbidrag från försäkringskassan i god tro. Med hänsyn härtill borde hon inte vara återbetalningsskyldig. -Regeringsrätten (1997-11-24, Holstad, Lindstam, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Annika M. har inte visat att sådana skäl föreligger. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-11-05, Liljeros)

*REGI

*INST