Upphävd författning

Lag (1964:143) om bidragsförskott

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1964-05-21
Ändring införd
SFS 1964:143 i lydelse enligt SFS 1994:1953
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas bidragsförskott av allmänna medel till barn som är bosatt här i landet. Är barnet inte svensk medborgare, tillämpas dock lagen endast om också barnets vårdnadshavare är bosatt här i landet och antingen denne eller barnet vistas här sedan minst sex månader. Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande barn till den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige.

[S2]Om ingen av föräldrarna eller endast en av dem har vårdnaden om barnet, lämnas bidragsförskott i förhållande till förälder som inte har vårdnaden, såvida denne inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet gemensamt men barnet varaktigt bor tillsammans med endast en av dem, lämnas bidragsförskott i förhållande till den andra föräldern.

[S3]Förälder i förhållande till vilken bidragsförskott lämnas enligt andra stycket kallas i lagen underhållsskyldig. Vad som sägs i lagen om vårdnadshavare gäller, i fall då barnet står under båda föräldrarnas vårdnad, den av föräldrarna som varaktigt bor tillsammans med barnet. Lag (1992:386).

 • RH 1993:64:Barn, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och är folkbokfört hos modern, har yrkat underhållsbidrag av sin far. Barnet har vistats hos denne i så stor omfattning att barnet ansetts ha bott varaktigt inte endast hos modern utan även hos fadern. Talan om underhållsbidrag har ogillats.

2 §  Bidragsförskott lämnas inte om

 1. vårdnadshavaren uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag eller faderskap till barnet fastställt;
 2. det finns grundad anledning anta att den underhållsskyldige i vederbörlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag som inte understiger vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 4 § första stycket;
 3. det är uppenbart att den underhållsskyldige på något annat sätt sörjt eller sörjer för att barnet får motsvarande underhåll. Lag (1988:885).

3 §  Bidragsförskott utgår från och med den månad, varunder rätt därtill inträtt, dock ej för längre tid tillbaka än tre månader för ansökningsmånaden.

[S2]Bidragsförskott utgår till och med den månad, varunder barnet fyllt aderton år eller rätten till förskott eljest upphört. Lag (1970:147).

 • RH 2006:48:Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av frågan om återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan av felaktigt utgivna bidrag även pröva en invändning från bidragstagaren om att det finns skäl att efterge återbetalningsskyldigheten.

4 §  Bidragsförskott utgör för år räknat 14 080 kronor.

[S2]Om det finns grundad anledning anta att fastställt underhållsbidrag betalas i vederbörlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden mellan förskottsbelopp enligt första stycket samt underhållsbidragets belopp.

[S3]Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbarligen understiger vad den underhållsskyldige bör erlägga i bidrag, lämnas inte bidragsförskott enligt första stycket med högre belopp än underhållsbidraget. I fall som avses i andra stycket lämnas inget bidragsförskott. Lag (1994:1953).

4 a §  Har när underhållsbidrag skall fastställas beaktats att den underhållsskyldige i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig, minskas bidragsförskottet med belopp som svarar mot den del av underhållsskyldigheten som fullgörs på detta sätt.

[S2]Har den underhållsskyldige rätt till avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken därför att han har haft barnet hos sig och skall avdraget beaktas enligt 15 § vid återkrav av bidragsförskott, minskas kommande bidragsförskott med belopp som skall beaktas vid återkravet. Lag (1978:858).

5 §  Frågor om bidragsförskott handhavas av riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

[S2]Beslut om bidragsförskott fattas av den allmänna försäkringskassa hos vilken barnets vårdnadshavare är inskriven eller skulle ha varit inskriven om han uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S3]Finnes ej försäkringskassa enligt vad i andra stycket sägs fattas beslut om bidragsförskott av den kassa hos vilken barnet är inskrivet eller skulle ha varit inskrivet om det uppfyllt det nämnda åldersvillkoret.

[S4]Beslut om att minska bidragsförskott enligt 4 a § andra stycket fattas dock av den försäkringskassa som avses i 15 §.

[S5]Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i ärenden enligt denna lag. Lag (1986:1414).

6 §  Den som önskar erhålla bidragsförskott eller vill komma i åtnju-tande av högre förskott skall göra ansökan därom. Ansökan göres av vårdnadshavaren. Om barnet har beretts vård i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten, får ansökan göras även av socialnämnden.

[S2]Ansökan skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av barnets rätt till bidragsförskott ävensom en av sökanden på heder och samvete avgiven förklaring, att de lämnade upplysningarna äro med sanningen överensstämmande. Är sökanden ur stånd att själv avgiva sådan förklaring, skall riktigheten av upplysningarna intygas av två trovärdiga, med förhållandena förtrogna personer. Därest underhållsbidrag fastställts för barnet, skall domstols beslut eller annan handling, som kan ligga till grund för indrivning av bidraget, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift fogas vid ansökningen, såframt dessa handlingar ej eljest äro tillgängliga för försäkringskassan. Lag (1994:1442).

7 §  Sedan bidragsförskott sökts skall försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökningen till den underhållsskyldige under förutsättning att hans vistelseort är känd eller kan utrönas. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den underhållsskyldige att han skall yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han har något att invända mot ansökningen. I meddelandet skall även lämnas underrättelse om föreskrifterna i 1 § första och andra styckena, 2 §b) och c) samt 4 § andra stycket.

[S2]När försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall sökande och vårdnadshavare skriftligen underrättas om beslutet. Har förskott beviljats, skall därvid lämnas underrättelse om föreskrifterna i 12 och 13 §§. Beslut om bidragsförskott i annat fall än som avses i 4 § andra stycket, skall skriftligen delges den underhållsskyldige. Har förskott beviljats, skall därvid lämnas underrättelse om föreskrifterna i 2 §b) och c) samt 16 §. Lag (1988:885).

8 §  Bidragsförskott utgives förskottsvis för månad.

[S2]Vid beräkningen av bidragsförskott för månad skall det årliga belopp, från vilket beräkningen utgår, avrundas till närmaste hela krontal, som är jämnt delbart med tolv. Är årsbeloppet lägre än sexhundra kronor, bortfaller bidragsförskottet för den månad beräkningen avser.

[S3]I den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag skall från förskott för viss månad avdragas på samma tid belöpande bidragsbelopp, som den underhållsskyldige må hava erlagt innan han erhållit underrättelse enligt 7 § andra stycket.

[S4]Åtnjuter barn under hel månad på statens bekostnad vård på anstalt eller eljest kost och bostad, må bidragsförskott ej utgå för den månaden; dock må förskott utgå för tid då barnet är inackorderat vid sameskola. Bor barnet under hel månad i bostad med särskild service för barn och ungdomar, som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller på huvudmannens bekostnad i familjehem enligt nämnda lag, utgår ej heller bidragsförskott för den månaden.

[S5]Har bidragsförskott ej lyfts före utgången av året näst efter det, under vilket förskottet förfallit till betalning, skall förskottet vara förverkat. Lag (1993:394).

9 §  Bidragsförskott utbetalas till vårdnadshavaren. Har två särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt, utbetalas bidragsförskottet till den kvinnliga vårdnadshavaren eller, om vårdnadshavarna begär det, till den manlige vårdnadshavaren. Vistas barnet i annat enskilt hem, får försäkringskassan efter framställning från vårdnadshavaren betala förskottet till den som fostrar barnet.

[S2]Om synnerliga skäl föreligga, får förskottet på framställning av socialnämnd utbetalas till lämplig person eller till nämnden att användas för barnets bästa.

[S3]Vårdas barnet under hel månad i familjehem eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten, utbetalas bidragsförskottet till det kommunala organ som svarar för vårdkostnaden.

[S4]Det bidragsförskottsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut om förskott må, där barnet under den tid å vilken förskottsbeloppet belöper i väsentlig mån erhållit sin försörjning av allmänna medel, till den del beloppet motsvarar vad den myndighet som tillhandahållit försörjningen visar sig hava för nämnda tid utgivit för barnets försörjning uppbäras av myndigheten. Lag (1994:1442).

10 §  Bidragsförskott utbetalas genom riksförsäkringsverkets försorg. Angående sättet och tiden för utbetalningen meddelas närmare bestämmelser av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1976:277).

11 §  Det åligger försäkringskassan att besluta om indragning av förskottet, därest förutsättningarna för utgivande av förskott icke längre föreligga; dock erfordras ej sådant beslut såframt bidragsförskott skall upphöra att utgå på den grund att barnet fyllt aderton år eller avlidit. Försäkringskassan skall jämväl besluta om nedsättning av bidragsförskott, när bestämmelserna i denna lag föranleda därtill.

[S2]Om barnet upphört att vara svensk medborgare eller bosatt i riket, må försäkringskassan utan hinder därav besluta, att barnet i fortsättningen skall åtnjuta bidragsförskott, därest det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå såsom oskäligt att indraga förskottet.

[S3]Ett beslut om indragning eller nedsättning av bidragsförskott skall skriftligen delges den underhållsskyldige, om det inte avser bidragsförskott enligt 4 § andra stycket. Lag (1988:885).

12 §  Vårdnadshavare och den som eljest uppbär bidragsförskott för barnet är skyldiga att ofördröjligen till försäkringskassan anmäla sådan omständighet som kan påverka rätten till och storleken av bidragsförskottet. Lag (1994:1442).

 • NJA 1991 s. 363:Sedan försäkringskassa beslutat om återbetalningsskyldighet av utgivna bidrag, har försäkringsrätt i dom lämnat besvär över beslutet utan bifall. Fråga om domen utgör exekutionstitel.

13 §  Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra honom åliggande anmälningsskyldighet eller annorledes förorsakat att bidragsförskott utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit bidragsförskott och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad för mycket utbetalats, där ej försäkringskassan finner anledning att helt eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighet.

[S2]Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, må vid senare utbetalning till honom i avräkning å vad för mycket utgått innehållas skäligt belopp. Lag (1976:277).

 • NJA 1983 s. 362:Försäkringskassas beslut enligt 13 § 1 st lagen (1964:143) om bidragsförskott att återkräva för mycket utbetalat belopp har ansetts ej utgöra exekutionstitel. 13 § lagen (1981:775) om införande av UB.
 • NJA 1991 s. 363:Sedan försäkringskassa beslutat om återbetalningsskyldighet av utgivna bidrag, har försäkringsrätt i dom lämnat besvär över beslutet utan bifall. Fråga om domen utgör exekutionstitel.

14 §  Fordran å bidragsförskott må ej tagas i mät för gäld. Rätt till bidragsförskott må ej överlåtas, innan förskottet är tillgängligt för lyftning. Lag (1976:277).

15 §  I den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag inträder den försäkringskassa hos vilken den underhållsskyldige är inskriven eller skulle ha varit inskriven om han uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring intill belopp som har lämnats i bidragsförskott i barnets rätt till underhållsbidrag gentemot den underhållsskyldige. Är den underhållsskyldige ej inskriven och skulle han ej heller under angiven förutsättning ha varit inskriven hos allmän försäkringskassa, inträder Stockholms läns allmänna försäkringskassa i barnets rätt.

[S2]Har den underhållsskyldige rätt till avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken därför att han har haft barnet hos sig, skall han, för att avdraget skall kunna beaktas vid återkrav av bidragsförskott enligt första stycket, anmäla detta till försäkringskassan inom tre månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde. Den underhållsskyldige skall genom intyg av den andra föräldern eller, om sådant intyg inte kan erhållas, på annat sätt styrka att han har haft barnet hos sig under den tid som avdraget avser.

[S3]Oavsett vad som har bestämts genom dom eller avtal beaktas avdrag som avses i andra stycket endast om den underhållsskyldige har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn. Lag (1978:858).

 • NJA 1984 s. 477:Sedan makar i mål om äktenskapsskillnad träffat överenskommelse bl a om skyldighet för ena maken att betala underhållsbidrag till makarnas barn, innefattande att ändringar av bidragen enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skulle ske under viss tidsperiod, förordnade TR:n i sin dom i enlighet med överenskommelsen. Frågan, huruvida domen strider mot tvingande reglering i nämnda lag, har ansetts inte kunna komma under bedömande i mål om verkställighet av domen. Det har ansetts åvila domstol att, innan överenskommelse om underhållsbidrag fastställs, pröva att överenskommelsen inte strider mot sådan tvingande reglering.
 • NJA 1983 s. 241:Allmän domstol har ansetts behörig att pröva underhållsskyldigs talan mot försäkringskassa om fastställelse av storleken av fordran som kassan förvärvat mot honom enligt 15 § lagen (1964:143) om bidragsförskott samt om jämkning av förfallna bidragsbelopp som den underhållsskyldige har att utge till kassan (I). Den rätt mot underhållsskyldig som försäkringskassa förvärvat enligt 15 § lagen om bidragsförskott påverkas ej av att bidragsskyldigheten nedsatts genom dom i mål, i vilket talan väckts efter tidpunkten för kassans förvärv och i vilket kassan ej varit part (II), eller genom avtal mellan den underhållsskyldige och den underhållsberättigade, som träffats efter sagda tidpunkt (III).

16 §  Den underhållsskyldige skall, så länge bidragsförskott utgår, till den försäkringskassa som avses i 15 § erlägga fastställt underhållsbidrag som svarar mot förskottet, allteftersom underhållsbidraget förfaller till betalning. Betalning av underhållsbidraget som sker till barnet innan den underhållsskyldige enligt 7 § andra stycket har delgetts beslutet om bidragsförskott får dock åberopas mot kassan. Lag (1986:1414).

17 §  Det ankommer på försäkringskassa som avses i 15 § att, där ej den underhållsskyldige efter förmåga fullgör den honom enligt 16 § åvilande betalningsskyldigheten, utan dröjsmål vidtaga erforderliga åtgärder för fordringens indrivande.

[S2]Försäkringskassan bör bereda den, som äger föra talan för barnet, tillfälle att i samband med återkrävande av bidragsförskott utkräva den del av oguldna underhållsbidrag, som må överskjuta bidragsförskottets belopp. Lag (1976:277).

18 §  Försäkringskassa som avses i 15 § får besluta att återkrav gentemot den underhållsskyldige för det allmännas räkning skall eftergivas helt eller delvis. Eftergift får meddelas om det är påkallat av ändring i den underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden. Eftergift får också i övrigt meddelas om det framstår som skäligt med hänsyn till den underhållsskyldiges personliga förhållanden eller av annan särskild anledning. Lag (1978:858).

20 §  Kostnaderna för bidragsförskott täcks av statsmedel i den mån ersättning inte kan tas ut av den underhållsskyldige. Lag (1979:733).

20 a § har upphävts genom lag (1979:733).

21 §  Vad som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring är föreskrivet om riksförsäkringsverkets tillsyn över de allmänna försäkringskassorna äger motsvarande tillämpning i fråga om kassornas befattning med bidragsförskott.

[S2]Bestämmelserna i 20 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbets givare och försäkringsinrättningar skall gälla i ärenden enligt denna lag. Lag (1982:534).

22 §  Ärende enligt 18 § skall i allmän försäkringskassa avgöras av socialförsäkringsnämnd. Bestämmelserna i 17 kap. 1 § första stycket och 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om sammanträffande av förmåner, omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut har motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag.

[S2]Omprövning av beslut i fråga om återbetalningsskyldighet enligt 13 § skall göras av socialförsäkringsnämnd, om det belopp som utbetalats för mycket överstiger 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

[S3]Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte något annat anges i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet. Lag (1991:1984).

23 § har upphävts genom lag (1978:35).

24 §  Regeringen äger träffa överenskommelse med främmande makt angående utsträckt tillämpning av denna lag ävensom förordna, att barn, som icke någonstädes äger medborgarskap eller, ehuru det äger medborgarskap, är politisk flykting, skall äga samma rätt till bidragsförskott som svenskt barn. Lag (1975:152).

25 § har upphävts genom lag (1976:277).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1964:143) om bidragsförskott

Ändring, SFS 1968:242

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1970:147

Ändring, SFS 1971:594

Ändring, SFS 1971:902

Ändring, SFS 1973:451

Ändring, SFS 1973:475

Ändring, SFS 1973:807

Ändring, SFS 1974:143

Ändring, SFS 1975:152

  Förarbeten
  Prop. 1975:1
  Omfattning
  ändr. 1, 9, 20, 22, 24, 25 §§

Lag (1976:277) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:116
  Omfattning
  upph. 25 §; ändr. 2, 4-23 §§; ny 20 a §; omtryck

Lag (1978:35) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1978:858) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:12
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 7, 15, 18 §§; ny 4 a §

Lag (1979:733) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1980:1071) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1981:44) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1981:396) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1981:1189) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1982:534) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1983:50) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1983:194) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:3
  Omfattning
  ändr. 5, 22 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:1098) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:39
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:143) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
  2. Bestämmelsen i 22 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas dock först från och med den 1 januari 1988.
  3. I fråga om omprövning av beslut av socialförsäkringsnämnd som har meddelats före den 1 januari 1988 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:73
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:241) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande övergångsvis för den som under hel månad bor på vårdhem eller specialsjukhus i enlighet med bestämmelserna i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (1993:394).
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:107
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1414) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelserna i 4 och 8 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången för bidragsförskott som avser februari 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:35
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 8, 11, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:885) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidragsförskott som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:171
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1991:218) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:218

Lag (1991:1984) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Lag (1992:386) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för barn som har lämnat Sverige före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:394) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
  Omfattning
  ändr. 8 §, övergångsbest. till 1986:241
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1442) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidragsförskott för tid före ikraftträdandet.
  3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelserna i deras nya lydelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr. 6, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1953) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Förarbeten
Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1996:1030

  Omfattning
  upph.