RÅ 1997 not 232

Extraordinära besvär, inkomst- och förmögenhetstaxering / Ansökan om resning i taxeringsmål där kammarrätten inte prövat taxeringen i sak skulle prövas av kammarrätten

Not 232. Överklagande av Peter H. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1990. - Peter H. blev vid 1990 års taxering skönstaxerad, varvid hans inkomst av tjänst uppskattades till 77 000 kr. Han överklagade taxeringen men Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet i dom den 29 oktober 1992. En skrivelse från Peter H. som kom in till länsrätten i oktober 1993 behandlades dels som ett överklagande av länsrättens dom, dels som besvär i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen (1956:623). Länsrätten avvisade i beslut den 3 oktober 1994 överklagandet som för sent inkommet och överlämnade i samma beslut besvären i särskild ordning till Kammarrätten i Stockholm. Genom beslut den 20 mars 1996 avslog kammarrätten Peter H:s överklagande av länsrättens avvisningsbeslut samt avvisade besvären i särskild ordning. - I en skrivelse till Regeringsrätten överklagade Peter H. kammarrättens beslut och anhöll om "avskrivning av dom om sköntaxering 1989". Han lämnade vissa uppgifter om sin ekonomiska situation under år 1989. -Regeringsrätten (1997-12-03, Brink, Werner, Sjöberg, Lindstam, Sandström), som i särskild sammansättning beslöt att inte meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet av kammarrättens beslut att avslå överklagandet av länsrättens avvisningsbeslut, yttrade vidare: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I likhet med kammarrätten finner Regeringsrätten att det inte finns förutsättningar att pröva taxeringarna i särskild ordning. - Peter H:s skrivelse till Regeringsrätten får uppfattas också som en ansökan om resning. Av 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att ansökningen inte skall prövas av Regeringsrätten utan av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut att inte pröva taxeringarna i särskild ordning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar ansökningen till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 1997-11-11, Karlsson)

*REGI

*INST