RÅ 1997 not 234

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 234. Ansökan av Gunilla N. om resning i mål ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Socialnämnden i Halmstads kommun avslog i två beslut den 5 januari resp. den 5 februari 1996 ansökningar av Gunilla N. om ekonomiskt bistånd till tandvårdskostnader. Hon överklagade hos Länsrätten i Hallands län, som i dom den 12 mars 1996 avslog överklagandet. Sedan Gunilla N. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Göteborg den 16 september 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut vann laga kraft. - Gunilla N. ansökte om resning. Hon anförde bl.a. att hon hade överklagat socialnämndens beslut den 5 januari 1996 men inte beslutet den 5 februari 1996. Länsrätten hade emellertid även prövat det senare beslutet. Hon hemställde att länsrättens dom skulle upphävas eftersom den avsett fel beslut och domskälen i avgörande delar tog upp det beslut som inte hade överklagats. -Regeringsrätten (1997-12-04, Björne, Swartling, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 4 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Kammarrättens beslut att inte meddela Gunilla N. prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i kammarrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Enligt 8 § första stycket 4 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är det därför i första hand kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning. - För att resningsansökningen skall prövas av Regeringsrätten krävs i detta fall att det är kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd som sökanden särskilt angriper och vill ha upphävt. Regeringsrätten finner med hänsyn till det sätt på vilket ansökningen utformats av sökanden och det yrkande som framställs att det är länsrättens avgörande som sökanden angriper. Vid sådant förhållande ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen bör därför avvisas av Regeringsrätten och målet överlämnas till kammarrätten (jfr Regeringsrättens beslut den 13 mars 1997, mål nr 6446-1996, RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg. (fd I 1997-11-12, Eriksson)

*REGI

*INST