RÅ 1997 not 236

Invändning beträffande Regeringsrättens sammansättning vid beslut att vägra prövningstillstånd (avslag)

Not 236. Ansökan av Karl-Olof W. om resning. - Länsrätten i Blekinge län biföll i dom den 29 oktober 1996 en ansökan av en chefsöverläkare vid psykiatrisk klinik om fortsatt vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård av Karl-Olof W. Han överklagade domen, men Kammarrätten i Jönköping avslog överklagandet i dom den 4 december 1996. Regeringsrätten beslöt den 20 december 1996 att inte meddela Karl-Olof W. prövningstillstånd. - Karl-Olof W. begärde resning i Regeringsrättens mål. Han anförde bl.a. att minst tre regeringsråd skulle delta vid behandling av frågor om prövningstillstånd och att endast ett regeringsråd deltog i Regeringsrättens beslut den 20 december 1996 att inte meddela honom prövningstillstånd. -Regeringsrätten (1997-12-04, Swartling, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Karl-Olof W. grundar i första hand sin ansökan på att Regeringsrätten inte skulle ha haft rätt sammansättning när frågan om prövningstillstånd avgjordes. Emellertid gäller enligt 4 a § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, i den lydelse som paragrafen fick genom en lagändring år 1992 (SFS 1992:508), att frågor om prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd. Karl-Olof W. saknar således fog för sin invändning beträffande rättens sammansättning. Han har inte visat att det föreligger något annat förhållande som utgör grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-11-18, Gustafson)

*REGI

*INST