RÅ 1997 not 252

Överklagande av Florence F. ang. arbetsskadeförsäkring. - Försäkringskassan avslog i beslut den 18 mars 1993 Florence F:s begäran om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) för en av Florence F. anmäld arbetsskada i form av psykiska besvär till följd av mobbing på arbetsplatsen

Not 252. Överklagande av Florence F. ang. arbetsskadeförsäkring. - Försäkringskassan avslog i beslut den 18 mars 1993 Florence F:s begäran om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) för en av Florence F. anmäld arbetsskada i form av psykiska besvär till följd av mobbing på arbetsplatsen. - Florence F. överklagade beslutet. -Länsrätten i Stockholms län (1993-10-14, ordf. Meyer): Florence F. började arbeta som ensam kontorist vid Roslagens Företagstjänst AB i mars 1987. Efter ett halvår började chefens hustru att arbeta i företaget under några timmar per dag. Gliringar och irritationer på småsaker förekom från hustrun mot Florence F. på privat nivå. Under hösten slutade hustrun. När det blev tal om att hon skulle börja arbeta igen kände Florence F. att hon inte skulle orka arbeta ihop med hustrun. Florence F. sökte och fick nytt arbete men hennes chef bönade och bad att hon skulle stanna. Han sa att hans hustru var sjukligt svartsjuk på alla. Florence F. stannade. Hustrun började aldrig, men nu började trakasserierna på allvar. Hustrun skällde ut och gav Florence F. skulden för att hon inte fick börja arbeta i företaget igen. Florence F. blev uppringd på arbetet (ej dagligen) och blev kallad för diverse okvädningsord. Florence F. vågade till slut inte svara i telefon. Våren 1992 ville chefen att Florence F. skulle söka sig ett annat arbete. Hon orkade inte stå emot längre utan bröt ihop. Hon är sjukskriven sedan den 6 april 1992. - Vid telefonutredning den 12 november 1992 med Florence F:s chef har följande framkommit. Hans hustru arbetade en kortare period i firman och inbillade sig en massa saker i samband med svartsjuka. Han har svårt att förstå det som hände, tycker att man borde kunna resonera om saken. Han engagerade sig inte särskilt mycket i början. Han bekräftar att Florence F. blev nervös och vägrade svara i telefon på en viss linje. Hans hustru har ingen som helst anledning att vara svartsjuk. För övrigt framkom inget annat utöver vad Florence F. själv beskrivit. - Länsrätten gör följande bedömning. - I 2 kap. 1 ∍ LAF stadgas bl.a. att med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet avses i princip inverkan av någon i arbetsmiljön förekommande faktor som kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. - Sådana omständigheter som kan förekomma på varje arbetsplats och som inte direkt anknyter det aktuella arbetet faller utanför ramen för arbetsskadeförsäkringen. Länsrätten finner i likhet med försäkringskassan att de omständigheter som gett upphov till de av Florence F. åberopade psykiska besvären inte kan betraktas som skadlig inverkan i arbetet. Florence F. kan därför inte tillerkännas ersättning enligt LAF. - Länsrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Florence F. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1995-05-08, Rydholm, Dinnetz; Edelman (skiljaktig) samt nämndemännen Sjölund (skiljaktig) och Eghammer): Vad Florence F. anfört i kammarrätten och vad i övrigt framkommit i målet föranleder ingen annan bedömning än den länsrätten har gjort. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Florence F. fullföljde sin talan. - Riksförsäkringsverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1997-12-18, Björne, Swartling, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 1 ∍ första stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, förstås med arbetsskada, skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. - Med skadlig inverkan i arbetet avses inverkan av sådan i arbetsmiljön förekommande faktor som kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. I samband med tillkomsten av LAF uttalade föredragande statsrådet att även psykiskt påfrestande förhållanden som är direkt knutna till arbetet kan ha sådan skadlig inverkan som bör omfattas av lagen (prop. 1975/76:197 s. 71). - Enligt de uppgifter som Florence F. lämnat om de trakasserier hon varit utsatt för har dessa sin grund i misstankar rörande privata omständigheter. De har således inte riktats mot henne till följd av åtgärder som hon vidtagit i sin anställning eller annars på grund av denna. De har inte kommit från företagsledare, arbetsledare, arbetskamrat, kund eller annan som verksamheten riktat sig mot. Inte heller är de ett utflöde av någon särskild risk för trakasserier som varit förbunden med anställningen. - Anknytningen till arbetet består i att trakasserierna utförts av hustrun till Florence F:s chef, att de grundas på misstankar om att hon haft ett förhållande med denne, att de väsentligen riktats mot henne på hennes arbetsplats samt att de synes ha varit avsedda att förmå henne att lämna sin anställning. När hustrun tidigare under viss tid arbetade på företaget, förelåg misshälligheter av mindre omfattning. De egentliga trakasserierna synes ha utlösts av att det varit tal om återanställning av hustrun. Någon återanställning kom dock inte till stånd. - Enligt Regeringsrättens mening kan de trakasserier Florence F. blivit utsatt för inte anses ha tillräckligt samband med arbetet för att kunna utgöra skadlig inverkan i arbetet i den mening som avses i 2 kap. 1 ∍ LAF. Florence F:s sjukdomsbesvär är därför inte att betrakta som en arbetsskada. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 1997-11-25, Jansson)

*REGI

*INST