RÅ 1997 not 265

Ansökan av Knud K. om resning i mål om inkomsttaxering

Not. 265. Ansökan av Knud K. om resning i mål om inkomsttaxering. - I avsaknad av självdeklaration från Knud K. åsatte taxeringsnämnden honom inkomsttaxeringar efter skön vid 1988 års taxering. Lokala skattemyndigheten påförde honom skattetillägg och förseningsavgift. Knud K. överklagade besluten. I dom den 16 februari 1993 nedsatte Länsrätten i Malmöhus län taxeringarna, varjämte länsrätten undanröjde skattetillägget och eftergav förseningsavgiften. Sedan skattemyndigheten överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg i dom den 9 februari 1994 att bestämma taxeringarna till belopp som nära överensstämde med de taxeringar som taxeringsnämnden hade åsatt. Vidare påförde kammarrätten Knud K. skattetillägg samt fastställde den av lokala skattemyndigheten påförda förseningsavgiften. Kammarrätten avvisade samtidigt ett av Knud K. framställt yrkande om skadestånd med 500 000 kr. - Även vid 1989 och 1990 års taxeringar åsattes Knud K., i avsaknad av självdeklarationer, inkomsttaxeringar efter skön, varjämte lokala skattemyndigheten båda åren påförde honom skattetillägg och förseningsavgifter. Knud K. överklagade besluten efter den ordinarie överklagandetidens utgång. I två domar den 16 februari 1993 tog Länsrätten i Malmöhus län med hänvisning till 100 ∍ taxeringslagen (1956:623) upp besvären till prövning. Länsrätten undanröjde 1989 års taxeringar och nedsatte väsentligt 1990 års taxeringar. Vidare undanröjde länsrätten skattetillägget vid 1989 års taxering samt eftergav dels skattetillägget vid 1990 års taxering, dels båda årens förseningsavgifter. Sedan skattemyndigheten överklagat länsrättens domar fann kammarrätten i två domar den 9 februari 1994 att Knud K. inte hade haft rätt att få sina överklaganden prövade i särskild ordning och att länsrätten följaktligen inte hade bort ta upp överklagandena till prövning. Kammarrätten undanröjde därför länsrättens domar och fastställde taxeringsnämndens och lokala skattemyndighetens beslut avseende båda taxeringsåren. Samtidigt avvisades yrkanden av Knud K. om skadestånd med 500 000 kr. - Knud K. överklagade kammarrättens tre ovannämnda domar och yrkade alternativt resning i målen. Regeringsrätten beslutade den 22 december 1995 att inte meddela prövningtillstånd och att avslå ansökningarna om resning. - Knud K. ansökte på nytt om resning. Han yrkade att länsrättens domar skulle fastställas och att ersättning för utgifter för revisorer, advokater m.m. skulle utges med 584 000 kr. -Regeringsrätten (1997-12-30, Swartling, Rundquist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Knud K. har inte åberopat några nya omständigheter eller bevis till stöd för sin nu föreliggande ansökan. Något skäl för resning har inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-12-11, H. Lundgren)

*REGI

*INST