RÅ 1997 not 28

Fråga om föreståndare för klinik för hårtransplantation m.m. tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen

Not 28. Överklagande av Christer F. ang. disciplinansvar. - Chow H., född 1949, genomgick en hårtransplantation den 24 februari 1993. Operationen ägde rum på Medica Kliniks Malmöklinik och utfördes av Margareta V. Christer F. ägde kliniken. Chow H. anmälde bl.a. Christer F. till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felaktig information såväl skriftligt som muntligt, om behandlingen i fråga samt för att han tillåtit Margareta V. att utföra operationen. -Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1995-09-26, Köhl): Ansvarsnämnden har enligt 19 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen) endast till uppgift att pröva frågor om disciplinansvar för sådan personal samt frågor om legitimerad yrkesutövares behörighet. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i tillsynslagen enligt 1 § 1. personal vid sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter som drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd och enligt 1 § 2. den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar vård åt patienter eller tillhör personal som biträder en sådan yrkesutövare i vården. Christer F. tillhör inte den hälso- och sjukvårdspersonal som avses i tillsynslagen. Handlande kan därför inte prövas av ansvarsnämnden. - Ansvarsnämnden tar inte upp anmälan mot Christer F. till prövning. - Hos kammarrätten fullföljde Chow H. sin talan och yrkade att hans anmälan skulle tas upp till prövning. - Socialstyrelsen överklagade ansvarsnämndens beslut och yrkade att Chow H:s anmälan mot Christer F. skulle återförvisas till ansvarsnämnden för utredning och prövning. - Christer F. bestred bifall till överklagandena. - Kammarrätten i Stockholm (1996-02-26, Bergh, Grimby, Köhler): Chow H. har anfört i huvudsak följande. Det var Christer F. som gav honom information om och garantier för hårtransplantationens utförande. Christer F. ritade en blå linje på pannan för att visa transplantationsområdet och han hjälpte till vid operationen. Han organiserade hela behandlingen och bestämde vem som skulle utföra operationen. Under den första behandlingen, i Malmö, kom Christer F. in i behandlingsrummet många gånger och hjälpte till att bära olika saker. Under den andra operationen, i Stockholm, hade Christer F. de gröna operationskläderna på sig och man kunde ibland höra hans röst. Vad han gjorde framkom dock inte. - Socialstyrelsen anförde i huvudsak följande. Utredningen har visat att Christer F. regelbundet assisterar legitimerad personal på Medica Klinik. Christer F. har informerat Chow H. om hårersättningar och om de olika ingrepp, som kan utföras på kliniken. Han har också ritat ut den tänkta hårlinjen på patienten, samt eventuellt även assisterat vid operationen. Enligt journalanteckning har Christer F. den 4 oktober 1994 undersökt Chow H. och tagit ställning till behandlingsresultatet. Socialstyrelsen har tidigare p.g.a. ett flertal anmälningar inspekterat verksamheten vid Medica Klinik. Det stod även då helt klart att Christer F. är mycket involverad i behandlingen av patienterna. Socialstyrelsen anser att Christer F., som är ägare till Medica Klinik i Malmö AB, deltar på ett sådant sätt i behandlingarna att han skall anses som hälso- och sjukvårdspersonal. - Christer F. anförde i huvudsak följande. Det är riktigt att han har givit Chow H. muntlig information om behandlingsmetoden. Han ritade också ut en linje på hjässan för att indikera yttre gräns för transplantat. Efter att gränserna markerats går det mycket snabbt att förklara patientens önskemål för behandlande läkare. Han har däremot inte, vilket vitsordas av behandlande läkare, deltagit vid operationen. Socialstyrelsen har tidigare påpekat att han tar för stor aktiv del vid patientkontakter. Numera svarar därför behandlande läkare för den större andelen av patientkontakterna. Han konsulteras dock ofta av läkare och ibland assisterar han vid behandlingar. Behandlingarna kan utföras i såväl Sverige som utomlands, eftersom han internationellt anses besitta mycket goda kunskaper om hårbehandlingar. - Kammarrätten gör följande bedömning. - För att ansvarsnämnden skall pröva Chow H:s anmälan mot Christer F. krävs att den senare är att anse som hälso- och sjukvårdspersonal enligt bestämmelserna i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. Enligt 1 § första stycket punkt 1 nämnda lag avses med hälso- och sjukvårdspersonal personal vid sjukhus eller andra inrättningar för vård av patienter som drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd, och enligt punkt 2, den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar vård åt patienter eller tillhör personal som biträder en sådan yrkesutövare i vården. - Enligt förarbetena till lagen (prop. 1978/79:220 s. 40) avses med personal inte endast anställd personal. Lagen är tillämplig även på den som i annan egenskap än anställd arbetar inom hälso- och sjukvården, t.ex. som uppdragstagare eller frivillig medhjälpare. Anknytningen till de hälso- och sjukvårdande uppgifterna är avgörande, inte anställningsformen. I personalbegreppet får anses ligga att det skall vara fråga om arbete av viss varaktighet. Den som tillfälligt hjälper en läkare att ta hand om en trafikskadad tillhör inte läkarens personal. - Christer F. är föreståndare för Medica Klinik i Malmö AB. Av handlingarna framgår att han i vart fall till viss del sköter patientkontakterna och att han ibland assisterar vid behandlingar. I det aktuella fallet har han, vilket är ostridigt i målet, skött kontakterna med Chow H., varit den som markerat transplantationsområdet och han har undersökt Chow H. efter behandlingen. Mot bakgrund härav finner kammarrätten att Christer F. i sitt arbete som föreståndare för kliniken biträder med hälso- och sjukvårdande uppgifter i sådan utsträckning och med sådan regelbundenhet att han bör anses tillhöra hälso- och sjukvårdspersonal i tillsynslagens mening. Ansvarsnämnden borde därför ha prövat Chow H:s anmälan mot Christer F. Det förhållandet att det från och med den 1 oktober 1994 gäller ny lagstiftning på området föranleder inte kammarrätten till annan bedömning. Målet skall därför återförvisas till ansvarsnämnden för prövning i sak. - Kammarrätten bifaller, med upphävande av ansvarsnämndens beslut såvitt avser Christer F., överklagandena och återförvisar målet till ansvarsnämnden för ny behandling. - Hos Regeringsrätten yrkade Christer F. att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens beslut skulle fastställa Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds avvisningsbeslut. Han anförde bl.a. följande. De arbetsuppgifter som han utför hos sitt bolag, Medica Klinik i Malmö AB, kan sammanfattningsvis beskrivas som administrativt arbete. Sålunda sköter han bolagets ekonomiska angelägenheter och dess marknadsföring, däri inbegripet säljarbete. Han upprättar också arbetsscheman för tjänstgörande läkare och sköterskor samt bokar in besökstider för patienter. Kontakten med patienter rörande behandling handhas helt och hållet av behandlande läkare. För den medicinska verksamheten i bolaget ansvarar till Socialstyrelsen anmälda klinikchefer. Det är behandlande läkare som ansvarar för journalföring. Han har tidigare tagit aktiv del i patientkontakterna. Efter påpekanden från Socialstyrelsen har han överlåtit dessa kontakter till behandlande läkare. Mot nu beskriven bakgrund menar han att han inte biträder med hälso- och sjukvårdande uppgifter i sådan omfattning och med sådan regelbundenhet att han skall anses tillhöra sjukvårdspersonal i tillsynslagens mening. - Socialstyrelsen avstyrkte bifall till Christer F:s överklagande och anförde: Christer F. har som grund för sitt överklagande anfört att de arbetsuppgifter som han numera utför endast är av administrativ art och att han därför inte skall betecknas som hälso- och sjukvårdspersonal. I yttrande den 16 november 1995 har han angivit - vilket även bekräftas i överklagandet - att han skurit ned på sin del av patientkontakterna. Han har emellertid inte bestritt det faktum att han vid den tid och de förhållanden som gällde vid behandlingen av Chow H. på ett aktivt sätt deltog i undersökningen och behandlingen i den utsträckning som Socialstyrelsen påstått. Christer F. skall därför vid undersökningen och behandlingen av Chow H. anses ha tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen. - Christer F. anförde härefter följande. Hans kontakter med Chow H. inskränkte sig till att i klinikens frisörrum på Chow H. med färgpenna markera det nya, blivande hårfästet. Därjämte har Chow H. haft en konsultation med honom innan han bestämde sig för hårtransplantation. Vid denna konsultation, som huvudsakligen rörde ekonomiska frågor, har han i stort sett lämnat sådan information som framgår av bolagets informationsbroschyr. Han vill understryka att det inte har varit fråga om rådgivning i medicinska frågor. - Regeringsrätten (1997-02-07, Werner, Swartling, Holstad, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet gäller frågan om Christer F. under den tid som omfattas av Chow H:s anmälan till ansvarsnämnden tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen eller ej. Av skäl som kammarrätten anfört leder en tillämpning av lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. till att frågan skall besvaras jakande. Den nya lagstiftning som kammarrätten nämner ger inte något annat resultat. Regeringsrätten ansluter sig således till kammarrättens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens beslut innehåller. (fd I 1997-01-08, Bergquist)

*REGI

*INST