RÅ 1997 not 33

Ofullständig prövning av lämnade uppgifter (resningsärende, avslag) / Arbetsskadeförsäkring, ofullständig prövning av lämnade uppgifter (avslag)

Not 33. Ansökan av Maria J. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Maria J. arbetade under åren 1980-1985 på Danderyds sjukhus centralförråd. I en skrivelse, som kom in till Stockholms läns allmänna försäkringskassa den 7 november 1989, anmälde hon arbetsskada i form av ryggbesvär som - enligt vad hon uppgav - förorsakats av många och tunga lyft vid arbetet på förrådet. Försäkringskassan fann i beslut den 3 juni 1991 att ryggbesvären inte kunde bedömas som arbetsskada enligt 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. Maria J. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet i dom den 26 mars 1992. Länsrätten konstaterade därvid att med hänsyn till regeln i 6 kap. 6 § LAF endast skadefall som inträffat efter den 7 november 1983 kunde prövas, att Maria J. visserligen varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet på centralförrådet men att - såvitt avsåg sådan del av sjukfallen som sträckt sig över samordningstiden om 90 dagar - skälen mot orsakssamband mellan den skadliga inverkan från arbetet och ryggbesvären fick anses betydligt starkare än skälen för sådant samband samt att de arbetsuppgifter Maria J. haft sedan hon slutat sitt arbete på centralförrådet inte varit sådana att de kunnat leda till besvär av det ifrågavarande slaget. - Kammarrätten i Stockholm avslog Maria J:s överklagande i dom den 19 september 1994. Kammarrätten åberopade, förutom de skäl som länsrätten anfört, att den medicinska utredningen inte gav stöd för antagande att kroniska besvär utvecklats till följd av skadlig inverkan i arbetet. Försäkringsöverdomstolen beslutade den 20 april 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse till Regeringsrätten, rubricerad som överklagande av Försäkringsöverdomstolens avslag beträffande prövningstillstånd, yrkade Maria J. att Regeringsrätten skulle pröva hennes fall. Hon anförde bl.a. att Försäkringsöverdomstolen inte tagit hänsyn till de för kroppen påfrestande arbeten hon haft innan hon började på Danderyds sjukhus centralförråd. Hon bifogade fotografier. -Regeringsrätten (1997-02-21, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Försäkringsöverdomstolens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar därför Maria J:s skrivelse som en ansökan om resning. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Maria J. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-01-28, G. Mattsson)

*REGI

*INST