RÅ 1997 not 45

Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts i taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten

Not 45. Ansökan av Eleni L. om resning avseende inkomsttaxering. - 1990 års vederbörande taxeringsnämnd taxerade Eleni L. efter skönsmässiga grunder, varvid inkomst av tjänst upptogs till 77 000 kr. Sedan Eleni L. anfört besvär i särskild ordning över inkomsttaxeringen fann Länsrätten i Stockholms län enligt beslut den 30 juni 1995 att förutsättningar för besvärsrätt i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen (1956:623) inte visats föreligga och att ej heller 99 § taxeringslagen var tillämplig. Eleni L:s besvär togs därför ej upp till prövning. Kammarrätten i Stockholm gjorde enligt beslut den 6 september 1996 samma bedömning som länsrätten och ändrade därför inte länsrättens beslut. - Eleni L. ansökte om resning i fråga om 1990 års taxering. -Regeringsrätten (1997-03-12, Björne, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätt, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Eleni L:s taxering för det aktuella året har slutligt avgjorts av taxeringsnämnden, eftersom hennes besvär i särskild ordning inte tagits upp till prövning. Hennes ansökan om resning skall därför prövas av kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Eleni L:s ansökan. - Regeringsrätten överlämnar ansökningen till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 1997-02-25, Johansson)

*REGI

*INST