RÅ 1997 not 67

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Socialnämnd, som avslagit begäran om utlämnande av vissa handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut dessa (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen, 15 kap. 7 § sekretesslagen)

Not 67. Överklagande av Socialnämnden i Kalmar kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialnämnden i Kalmar kommun avslog den 29 november 1996 en ansökan av Joakim P. att få kopior av tio avidentifierade beslut under år 1996 rörande utbetalning av socialbidrag. Nämnden hänvisade bl.a. till tekniska svårigheter att göra ett urval. Sedan Joakim P. överklagat avslagsbeslutet återförvisade Kammarrätten i Jönköping i dom den 17 januari 1997 målet till nämnden. Kammarrätten konstaterade att det fick ankomma på nämnden att välja ut ett erforderligt antal handlingar för prövning av om ett utlämnande kunde ske med iakttagande av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). - Socialnämnden överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (1997-04-15, Brink, Tottie, von Bahr, Baekkevold, Sandström): Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av en allmän handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Annan än sökanden har inte rätt att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling. Socialnämndens överklagande kan därför inte prövas. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1997-03-06, Waas). - (Anm. Samma dag och med samma motivering avvisades ett liknande överklagande från samma socialnämnd).

*REGI

*INST