RÅ 1997 not 69

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsarbetsnämnd, som med hänvisning till ny praxis avslagit begäran om utlämnande av vissa handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut dessa (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen)

Not 69. Överklagande av Länsarbetsnämnden i Skåne län ang. rätt att ta del av allmän handling. - Med hänvisning till 7 kap. 10 § och 8 kap. 1 §sekretesslagen (1980:100) avslog Länsarbetsnämnden i Malmöhus län den 20 september 1996 en ansökan av Hannes R. att få ta del av tre slumpvis utvalda beslut om starta-eget-bidrag. Sedan Hannes R. överklagat avslagsbeslutet konstaterade Kammarrätten i Göteborg i dom den 11 november 1996 att besluten i sig inte omfattades av sekretess enligt 7 kap. 10 § sekretesslagen och att inte heller bestämmelsen i 8 kap. 1 § nämnda lag var tillämplig. Kammarrätten undanröjde länsarbetsnämndens beslut och visade målet åter till nämnden för ny handläggning. I ett nytt beslut den 19 november 1996, avseende tre närmare angivna beslut i ärenden rörande starta-eget-bidrag, fann länsarbetsnämnden återigen att ett utlämnande inte kunde ske. Länsarbetsnämnden åberopade 8 kap. 1 § sekretesslagen och Regeringsrättens dom den 17 juni 1996 i mål nr 6773-1995. Efter överklagande av Hannes R. undanröjdes beslutet av kammarrätten den 13 januari 1997. - Länsarbetsnämnden i Skåne län överklagade kammarrättens undanröjandebeslut den 13 januari 1997. -Regeringsrätten (1997-04-16, Brink, Tottie, Baekkevold, Sandström): Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av en allmän handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Av dessa bestämmelser följer att annan än sökanden inte har rätt att överklaga ett beslut som, direkt eller som i det här fallet indirekt, rör utlämnande av allmän handling. Länsarbetsnämndens överklagande kan därför inte prövas. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1997-02-18, Lénberg Karlsson)

*REGI

*INST