RÅ 1997 not 80

Ansökan av Enrico P. om resning i mål om eftertaxering för 1985 och 1986

Not 80. Ansökan av Enrico P. om resning i mål om eftertaxering för 1985 och 1986. - Länsrätten i Västmanlands län eftertaxerade enligt dom den 2 maj 1990 Enrico P. för inkomst av rörelse för taxeringsåren 1985 och 1986 till statlig och kommunal inkomstskatt med vissa belopp. Länsrätten beslutade samtidigt med stöd av 116 b § taxeringslagen (1956:623) att påföra Enrico P. skattetillägg med 40 procent av den inkomstskatt som belöpte på eftertaxeringarna. - Enrico P. överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm delade enligt dom den 18 november 1991 länsrättens bedömning och ändrade därför inte den överklagade domen. Sedan Enrico P. fullföljt sin talan, beslutade Regeringsrätten den 15 februari 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Enrico P. att eftertaxeringarna och skattetilläggen skulle undanröjas. Om Regeringsrätten inte fann skäl att undanröja eftertaxeringarna och skattetilläggen, yrkade Enrico P. att målen skulle återförvisas till underinstans för att han där skulle få beediga vad han i resningsmålet åberopat. Till stöd för sin ansökan hade Enrico P. givit in tre intyg. Vidare åberopade han bl.a. att han ansåg att mjölåtgången för bakning av pizzor - vilken legat till grund för underinstansernas avgöranden - har beräknats till alltför liten mängd per bakad pizza. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1997-04-29, Björne, Wadell, Sjöberg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enrico P. har inte anfört någon omständighet som visar att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Anledning att bevilja resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-03-20, Clémentz)

*REGI

*INST