RÅ 1997 not 83

Ansökan av Sven-Olov K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 83. Ansökan av Sven-Olov K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 20 december 1993 att Sven-Olov K. var berättigad till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Livräntan beräknades därvid efter ett livränteunderlag på 192 300 kr. Sven-Olov K. överklagade beslutet och yrkade att livräntan skulle bestämmas efter grunder som närmare preciserades i överklagandeskriften. Länsrätten i Gävleborgs län avslog i en dom den 21 april 1995 hans överklagande. Kammarrätten i Sundsvall fastställde i en dom den 11 mars 1996 länsrättens dom. Sedan Sven-Olov K. överklagat kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 10 december 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Sven-Olov K. ansökte om resning. Han anförde att försäkringskassans beslut hade fattats på felaktiga grunder genom att kassan vid beräkningen av livränteunderlaget utgått från hans grundtimpenning. Han åberopade ett intyg från sin tidigare arbetsgivare, NCC AB. Av intyget framgick att han under 1991 arbetade 381 timmar med en bruttolön av 39 564 kr, vilket motsvarade en timlön av 103,84 kr. -Regeringsrätten (1997-05-09, Brink, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sven-Olov K. har inte visat att de i lagrummet angivna förutsättningarna för resning är uppfyllda. Resning skall därför inte beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-04-08, Bergström)

*REGI

*INST