RÅ 1997 not 84

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Naturskyddskommitté hade inte rätt att överklaga ett beslut om fastställelse av arbetsplan för väg

Not 84. Ansökan av Kommittén för Illharjens bevarande om rättsprövning. - Vägverket fastställde den 10 januari 1995 en arbetsplan för väg 31, förbi Bäckseda, i Vetlanda kommun. - Verkets beslut överklagades av bl.a. kommittén. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1996-11-07) avvisade kommitténs överklagande med motiveringen att kommittén inte kunde anses vara berörd av arbetsplanen på ett sådant sätt att den hade rätt att överklaga Vägverkets beslut. - Kommittén ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1997-05-13, Wadell, Sjöberg, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av part skall pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Förevarande mål gäller om regeringens beslut att inte ta upp kommitténs överklagande till prövning är rättsstridigt. - Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut i ärenden om fastställande av vägplan är inte närmare reglerad i den lagstiftning varom här är fråga. Huruvida Kommittén för Illharjens bevarande haft rätt överklaga Vägverkets beslut hos regeringen får därför bedömas utifrån de principer som lagts fast i rättstillämpningen, närmast i de regler om rätt att överklaga som återfinns i 22 § förvaltningslagen (1986:223, jfr RÅ 1996 ref. 66). Enligt nämnda paragraf gäller som förutsättning för att få överklaga ett beslut bl.a. att beslutet angår den som vill överklaga. Kommittén har inte anfört någon omständighet som visar att den skulle vara berörd av Vägverkets beslut på ett sådant sätt att den ägt rätt att överklaga detta. Regeringsrätten finner att regeringens beslut att inte ta upp kommitténs överklagande till prövning inte strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut i nu aktuell del skall stå fast. (fd I 1997-04-17, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST