RÅ 1997 not 85

Ansökan av Ulla A. om resning i mål ang. ersättning enligt tandvårdstaxan

Not 85. Ansökan av Ulla A. om resning i mål ang. ersättning enligt tandvårdstaxan. - Göteborgs allmänna försäkringskassa beslutade den 28 december 1989 att avslå ett yrkande av Ulla A. om ersättning enligt 9 § tandvårdstaxan (1973:638), eftersom det inte fanns uppgifter om positiv allergitest mot dentalmaterial eller hög kvicksilverkoncentration. Ulla A. överklagade till Försäkringsrätten för Södra Sverige med yrkande att ersättning skulle beviljas enligt 9 § tandvårdstaxan för kostnader för utbyte av samtliga hennes amalgamfyllningar. Försäkringsrätten förklarade i dom den 17 januari 1992 med bifall till Ulla A:s talan att hon var berättigad till ersättning enligt 9 § tandvårdstaxan. Riksförsäkringsverket överklagade till Försäkringsöverdomstolen och yrkade att försäkringsrättens dom skulle upphävas och försäkringskassans beslut fastställas. - Försäkringsöverdomstolen fann i dom den 5 augusti 1993 att den medicinska utredningen i målet inte gav tillräckligt stöd för bedömningen att Ulla A:s besvär orsakats av kvicksilver från hennes amalgamfyllningar och att hon därför inte var berättigad till ersättning enligt 9 § tandvårdstaxan för utbyte av fyllningarna. - I sin ansökan hos Regeringsrätten hemställde Ulla A. att handläggningsförfarandet i Försäkringsöverdomstolen skulle granskas ingående. Hon ansåg att det förelåg grovt handläggningsfel och att materialet inte hade granskats objektivt. Ulla A. kompletterade målet med analysrapporter och kommenterande svar från AB Scandinaviska Analyslaboratorierna-Scandlab. -Regeringsrätten (1997-05-14, Wadell, Holstad, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ulla A. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-04-23, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST