RÅ 1997 not 94

Uppgifter hänförliga till sådan verksamhet hos statligt bolag som inte omfattas av 1 kap. 8 § sekretesslagen

Not 94. Överklagande av Birgitta P. och Jerker H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Birgitta P., som var journalist, begärde hos Posten Sverige AB att få ut uppgifter om kundbesök, kassatransaktioner och ekonomiska resultat vid fem postkontor i Linköping som skulle läggas ner. - Bolaget vägrade att lämna ut uppgifterna. - Hos kammarrätten yrkade Birgitta P. samt Jerker H., även han journalist, att kammarrätten skulle pröva om bolaget var skyldigt att lämna ut uppgifterna. -Kammarrätten i Jönköping (1996-12-02, Englund, Hallström, Johansson): Genom att Postverket år 1994 ombildades till Posten AB blev tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingars offentlighet inte längre tillämpliga på verksamheten. Enligt 1 kap. 8 § sekretesslagen och bilaga till nämnda lag gäller emellertid tryckfrihetsförordningens regler om rätt att ta del av allmän handling hos Posten AB vid dess medverkan vid val, folkomröstning, särskild postdelgivning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggning av flyttningsanmälningar. - Eftersom den nu aktuella begäran inte berör någon av ovan nämnda verksamhetsområden föreligger ingen laga skyldighet för Posten Sverige AB, som är ett dotterbolag till Posten AB, att lämna ut de begärda uppgifterna. Posten Sverige AB har således haft fog att neka Birgitta P. att ta del av de begärda uppgifterna. Någon möjlighet att få ett överklagande av ett sådant besked prövat av kammarrätten föreligger inte. Överklagandet skall därför avvisas. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - I Regeringsrätten vidhöll Birgitta P. och Jerker H. sitt yrkande. - Regeringsrätten (1997-05-16, Brink, Tottie, Werner, von Bahr, Baekkevold) fastställde kammarrättens beslut. (fd II 1997-03-18, Rundquist)

*REGI

*INST