RÅ 1998 not 114

Rätt till avdrag ansågs föreligga vid avstående från rätt enligt optionssparplan / Rätt till avdrag i inkomstslaget tjänst ansågs föreligga vid avstående från rätt enligt optionssparplan

Not 114. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked ställdes vissa frågor som hängde samman med att ledande personer i B erbjudits att delta i en optionssparplan bl.a. fråga 4 b som hade följande lydelse: Har X, under förutsättning att beskattning av förmån skett, rätt till avdrag enligt reglerna i realisationsvinstsystemet, 24 § 2 mom. tredje meningen SIL eller enligt reglerna i inkomstslaget tjänst om optionen inte utnyttjas till följd av att han frivilligt avstår från rätten att utnyttja optionen men kvarblir i anställning. -Skatterättsnämnden (1997-12-19, Ersson, Armholt, Silfverberg, Tollerz, Virin): X är berättigad till avdrag i inkomstslaget tjänst när han avstår sin rätt enligt optionssparplanen. - Motivering. - X är anställd vid B. Ansökningen gäller vissa skattefrågor som hänger samman med att X har erbjudits att delta i en optionssparplan som ger honom rätt att vid en framtida tidpunkt förvärva aktier i B till ett förutbestämt pris. X kan under pågående anställning med bindande verkan avstå från sin rätt enligt planen. - Fråga 4 b Enligt gällande praxis (RÅ 1994 not. 41 och not. 733) sker beskattning på grund av deltagande i optionssparplan vid den tidpunkt när rätten att förvärva aktier inträder. Utnyttjas inte rätten därför ett den förfaller medges avdrag i inkomstslaget tjänst vid löptidens utgång eller vid anställningens upphörande dessförinnan. Enligt nämndens mening saknas skäl att bedöma avdragsrätten annorlunda för det fall den skattskyldige avstår från sin rätt enligt planen. - Ledamöterna Nordling, Wingren och Nord var skiljaktiga och anförde: Skattskyldig, som beskattats för en förmån att få förvärva aktier enligt en optionsparplan av ifrågavarande slag, har enligt praxis medgetts avdrag i inkomstslaget tjänst motsvarande värdet av den beskattade men inte utnyttjade förmånen, om rätten att förvärva aktier förfallit på grund av att han slutat anställningen eller tiden för aktieförvärv löpt ut (se bl.a. RÅ 1994 not. 41). Avdraget torde i dessa fall ha medgetts av billighetsskäl när yttre omständigheter såsom ny anställning eller ekonomiska omständigheter (aktiernas värdeutveckling eller den skattskyldiges ekonomiska förhållanden) inte har medgett ett utnyttjande. - Några sådana skäl att medge avdrag föreligger inte när den anställde frivilligt avstår från förmånen utan att den har förfallit. I ett sådant fall förfogar den skattskyldige över förmånen genom att tidigarelägga ett till förfallotidpunkten knutet avdrag, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för honom om värdet av rättigheten att teckna aktier vid avståendetidpunkten är mindre än värdet av ett omedelbart skattemässigt avdrag eller om han erhåller någon form av vederlag i utbyte. Enligt vår mening föreligger därför inte skäl att medge avdrag när rätt att förvärva aktier enligt optionsparplanen upphör enbart på grund av ett frivilligt avstående. Vi anser att X hade bort meddelas förhandsbesked i enlighet härmed. I övrigt är vi ense med majoriteten. - I Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket att förhandsbeskedet skulle ändras så att ett frivilligt avstående från utnyttjande av rätten enligt optionsplanen inte skulle berätttiga X till något avdrag vare sig i inkomstslaget tjänst eller i realisationsvinstsystemet. - X bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1998-06-15, Brink, Sjöberg, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande den fråga som omfattas av överklagandet. - Med hänsyn till giltighetstiden för förhandsbeskedet erinras om att ändrade regler om beskattning av personaloptioner träder i kraft den 1 juli 1998 (prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr 1997/98:264). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd II 1998-05-26, Ocklind)

*REGI

*INST