RÅ 1998 not 115

Ansökan av Owe M. om resning i mål om körkort

Not 115. Ansökan av Owe M. om resning i mål om körkort. - Genom dom den 22 september 1993 återkallade Länsrätten i Stockholms län Owe M:s körkort med stöd av 16 § 7 körkortslagen (1977:477). Som grund för sitt beslut angav länsrätten att den medicinska utredningen i målet utvisade att Owe M:s förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt fordon var så väsentligt begränsade på grund av epilepsi att körkortet skulle återkallas. Kammarrätten i Stockholm ändrade i dom den 4 november 1993 inte länsrättens dom. Regeringsrätten beslutade den 24 januari 1994 att inte meddela prövningstillstånd, varför kammarrättens avgörande stod fast. - I ansökningen om resning yrkade Owe M. att återfå sitt körkort med behörigheten A BE CE DE. Som grund anförde han att körkortet fråntagits honom utan någon orsak och att han måste få komma tillbaka till sitt arbete som yrkeschaufför. Owe M. yrkade vidare att han skulle tillerkännas skadestånd, eftersom han blivit helt psykiskt förstörd till följd av den felaktiga körkortsindragningen. -Regeringsrätten (1998-06-15, Brink, Lindstam, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Owe M. anfört ger emellertid inte vid handen att något sådant förhållande föreligger. Hans ansökan skall därför avslås. - Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva yrkanden om skadestånd. Owe M:s yrkande härom skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om skadestånd. (fd II 1998-06-03, Noring)

*REGI

*INST