RÅ 1998 not 116

Behov av offentligt biträde ansågs inte föreligga i mål om resning i mål om vård enligt LVU

Not 116. Ansökan av Nadja B. om resning i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 12 september 1997 besvär av Nadja B. över en av Länsrätten i Hallands län meddelad dom den 3 juli 1997 om vård enligt LVU. Nadja B. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten, som i beslut den 15 december 1997 inte meddelade prövningstillstånd i målet. - Nadja B. ansökte om resning i målet. Som skäl för ansökningen anförde hon bl.a. att den utredning som låg till grund för beslutet om tvångsvård var gravt felaktig och missvisande. - Nadja B. hemställde att Regeringsrätten skulle förordna ett offentligt biträde för henne i målet. -Regeringsrätten (1998-06-15, Brink, Lindstam, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten anser att det inte finns behov av offentligt biträde i resningsmålet. Nadja B:s yrkande härom skall därför avslås. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Nadja B. anfört ger emellertid inte vid handen att något sådant förhållande föreligger. Hennes ansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om förordnande av offentligt biträde. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1998-06-03, Noring)

*REGI

*INST