RÅ 1998 not 125

Sekretess ansågs gälla för uppgifter om ersättning m.m. i avtal om inkassoverksamhet mellan kommun och ett av kommunen ägt aktiebolag

Not 125. Överklagande av Urban H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sedan Urban H. begärt att få ta del av S:t Eriks Inkasso AB:s avtal med Stockholms stads juridiska avdelning biföll inkassobolaget hans begäran utom såvitt avsåg de delar av avtalen som innehöll uppgifter som var sekretessbelagda enligt 6 kap.1 och 2 §§ och 8 kap. 10 §sekretesslagen (1980:100). - Hos kammarrätten vidhöll Urban H. sin begäran. -Kammarrätten i Stockholm (1997-06-24, Konradsson, Lindbäck, Åkesson): ej ändring. - I Regeringsrätten vidhöll Urban H. sin begäran om att få samtliga uppgifter i avtalet mellan S:t Eriks Inkasso AB och Stockholms kommuns juridiska avdelning utlämnade. - S:t Eriks Inkasso yttrade sig i målet och uppgav bl.a. följande. Bolaget ägs av Stockholms Stads Parkering AB, som i sin tur är ett dotterbolag till det av Stockholms kommun ägda Stockholms Stadshus AB. Enligt bolagsordningen är föremålet för bolagets verksamhet att bedriva inkassorörelse samt att marknadsföra och försälja datatjänster och andra administrativa tjänster. Bolaget har endast möjlighet att ta uppdrag från Stockholms kommun och dess bolag med hänsyn till kommunallagens (1991:900) bestämmelser om den kommunala kompetensen. S:t Eriks Inkasso konkurrerar med den privata marknaden. För bolaget är det av stor vikt att uppgifterna inte lämnas ut. Vid upphandling av inkassotjänster är priset ofta styrande vid valet av inkassobolag. De uppgifter som begärs utlämnade utgör en komponent bland andra som tillsammans ligger till grund för bolagets prissättning. Stockholms kommun kommer vid halvårsskiftet 1998 att påbörja en ny samordnad upphandling för kommunens förvaltningar och bolag. Ett utlämnande av uppgifterna skulle skada bolaget vid den kommande upphandlingen. Stockholm stads Materialförsörjningsorganisation (MFO) handhar kommunens samordnade upphandling av varor och tjänster för kommunens förvaltningar och bolag. Hösten 1994 genomfördes en samordnad upphandling av inkassotjänster och avtal tecknades med S:t Eriks Inkasso och Intrum Justitia AB. Mot bakgrund av att de aktuella uppgifterna påverkar bolagets prissättning kan det med hänsyn till S:t Eriks Inkassos ställning som anbudsgivare vid den kommande upphandlingen antas att ett utlämnande av uppgifterna skulle skada bolaget. - Av handlingarna framgick vidare följande. Mellan S:t Eriks Inkasso och Stockholms kommun har den 17 mars 1995 träffats ett ramavtal om villkor för att utföra krav, inkassouppdrag och liknande tjänster. Med utgångspunkt i ramavtalet har sedan avtal träffats mellan S:t Eriks Inkasso och ett antal av kommunens bolag om sådana tjänster. S:t Eriks Inkasso har vidare träffat avtal med Stockholms kommun av innebörd att kommunens juridiska avdelning åtar sig att utföra sådana uppgifter i krav- och inkassoärenden som har anknytning till domstol. Begäran om utlämnande avser det sistnämnda avtalet. S:t Eriks Inkasso har lämnat ut avtalet med undantag av uppgifterna om ersättning, prisjusteringsklausul samt om avtalstidens längd. För dessa uppgifter gäller enligt bolagets beslut sekretess enligt 6 kap.1 och 2 §§ samt 8 kap. 10 §sekretesslagen. - Regeringsrätten (1998-06-22, Brink, Sjöberg, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 kap. 9 § första stycket sekretesslagen följer att S:t Eriks Inkasso skall jämställas med myndighet när det gäller tillämpningen av tryckfrihetsförordningens föreskrifter om rätt att ta del av handlingar samt sekretesslagens föreskrifter. - S:t Eriks Inkasso bedriver sin affärsverksamhet i konkurrens med övriga inkassoföretag på marknaden. Enligt Regeringsrättens bedömning kan det antas att konkurrenterna gynnas på bekostnad av S:t Eriks Inkasso om uppgifterna om ersättning, prisjusteringsklausul och avtalstidens längd lämnas ut. För dessa uppgifter gäller därför sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen. Överklagandet skall således avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 1998-05-26, Waas). Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 4427-1997 med samma sökande. I det målet som avsåg S:t Eriks Inkasso AB:s avtal med Stockholms kommuns bolag var omständigheterna likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST