RÅ 1998 not 128

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / Regeringen och länsstyrelsen omfattas inte av bestämmelserna om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen

Not 128. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Dalen om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Malmö stadsbyggnadsnämnd beslutade den 31 oktober 1996 att anta detaljplan för område vid korsningen Kontinentalbanan-Lundavägen m.m. i Innerstaden och Kirseberg i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Skåne län den 10 april 1997 bl.a. att, med delvis bifall till Bostadsrättsföreningen Dalens överklagande, ändra stadsbyggnadsnämndens beslut på så sätt att ett område som angetts på en till länsstyrelsens beslut bifogad karta undantogs från antagandet. Föreningens överklagande i övrigt avslogs. - Bostadsrättsföreningen Dalen överklagade länsstyrelsens beslut. Föreningen yrkade i första hand att frågan om tolkningen och tillämpningen av direktiv 85/337/EEG på den aktuella detaljplanen skulle överlämnas till EG-domstolen för förhandsavgörande i enlighet med artikel 177 i Romfördraget, i andra hand att stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen skulle upphävas. Som skäl för sina yrkanden anförde föreningen bl.a. följande. Plan- och bygglagens (1987:10),PBL, regler om god boendemiljö tillgodoses inte i planen. Föreningen anser att planen strider mot likställighetsprincipen, att det är olämpligt att ha bostäder inom det område som omger planområdet och att problemen med den tunga trafiken inte beaktats. Planhandlingarna innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för Kontinentalbanan medan en samlad miljökonsekvensbeskrivning för all trafikverksamhet inom planområdet saknas. Sverige bryter därmed mot bestämmelserna i EG-direktivet. Föreningen riktade också kritik mot kommunens handläggning av ärendet och ansåg att beslutet att anta detaljplanen borde ha fattats av kommunfullmäktige. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-09-18): Regeringen har genom beslut den 3 oktober 1996 lämnat Svensk-Danska Broförbindelsen AB och Banverket tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att bygga om och driva Kontinentalbanan i Malmö på sträckan mellan banans anslutning till Södra Stambanan och Fosieby. Av beslutet framgår bl.a. följande. Verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska störningarna för omgivningen - skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökandena har uppgett eller åtagit sig i ärendet. Ett slutligt avgörande av frågan om vilka bullernivåver som skall tillåtas skjuts framåt i tiden. Senast inom två år från det att Citytunneln tagits i drift eller senast den 31 december 2007 skall sökandena till Koncessionsnämnden för miljöskydd redovisa den aktuella bullersitutionen och möjligheterna att ytterligare minska miljöstörningarna. Sökandena skaIl vidare senast när Öresundsförbindelsen tas i drift ha vidtagit fasadåtgärder på intilliggande bostadshus och liknande byggnader samt ha uppfört vissa bullerskärmar. I beslutet meddelas också vissa provisoriska föreskrifter och villkor i fråga om buller. - Regeringen konstaterar att den aktuella detaljplanen innebär justeringar och kompletteringar av i gällande detaljplaner redovisade järnvägsområden samt till järnvägen angränsande områden i överensstämmelse med ovannämnda regeringsbeslut. I första hand syftar planen till att möjliggöra vissa kompletteringar och ombyggnader avseende järnvägsbroarna inom planområdet. Planen får därmed anses vara av begränsad betydelse. - Regeringen finner att den utredning som föreligger får anses utgöra ett tillräckligt underlag för den prövning som skall ske i detta detaljplaneärende. Hinder föreligger inte för regeringen att nu ta upp ärendet till prövning. - Enligt 5 kap. 29 § PBL antas en detaljplan av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Regeringen finner, mot bakgrund av vad som redovisats om planens begränsade betydelse, att det inte föreligger sådana omständigheter som innebär att planen borde ha antagits av kommunfullmäktige. - I sak finner regeringen att detaljplanen inte kan anses innebära sådana olägenheter för bostadsrättsföreningen eller dennas medlemmar att planen av det skälet inte kan godtas. Regeringen har därvid beaktat att frågan om buller från järnvägen m.m. bör regleras enligt miljöskyddslagen samt att provisoriska föreskrifter bl.a. om inomhusbuller meddelats i regeringens beslut den 3 oktober 1996. Vad bostadsrättsföreningen anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Bostadsrättsföreningen ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Föreningen anförde bl.a. följande. Vid ärendets handläggning i Länsstyrelsen i Skåne län yrkade föreningen att ett förhandsavgörande skulle inhämtas från EG-domstolen i fråga om Sverige bryter mot EG:s miljödirektiv 85/337/EEG. Länsstyrelsens beslut att avvisa föreningens begäran om att inhämta EG-domstolens förhandsavgörande, med hänvisning till att endast nationell domstol får begära sådant, strider mot artikel 177 i Romfördraget. Regeringen fastställde bara och instämde i länsstyrelsens bedömning i frågan. Enligt en skrivelse från EU-kommissionens representation i Sverige inräknas både länsstyrelsen och regeringen i begreppet nationell domstol och enligt riksdagens EU-upplysning är det EG-domstolen själv som avgör och prövar frågan om regeringen räknas som nationell domstol. Regeringsbeslutet strider därför mot artikel 177 i Romfördraget. Vid fastställandet av detaljplanen saknades en miljökonsekvensbeskrivning för vägarna inom detaljplaneområdet. Detaljplanen medger nämligen en ombyggnad av Lundavägen inom planområdet genom att vägbanan breddas men framför allt också genom att den fria höjden ökas från 3,9/2,9 meter till 4,5 meter genom en sänkning av vägen. Detta innebär en kapacitetsutbyggnad av huvudleden Lundavägen för tung trafik. Enligt en kommunal utredning från den 27 oktober 1988 överstiger gränsvärdena för bilavgaser och buller gällande normer på Lundavägen inom planområdet. En ytterligare kapacitetsutbyggnad enligt detaljplanen innebär en betydande påverkan på miljön och hälsan. En miljökonsekvensbeskrivning för den kapacitetsutbyggda Lundavägen saknas således i detaljplanen vilket strider mot 5 kap. 18 § PBL. Detaljplanen saknar även en samlad miljökonsekvensbeskrivning av både järnvägen och vägarna i detaljplaneområdet. - Regeringsrätten (1998-06-23, Brink, Swartling, Sandström, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheterna har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Varken regeringen eller länsstyrelsen är en förvaltningsdomstol och de omfattas inte heller på annan grund av bestämmelserna om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. Regeringens beslut strider således inte mot någon rättsregel i detta hänseende. - Regeringens bedömning att den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen är godtagbar kan inte anses strida mot 5 kap. 18 § PBL eller Sveriges förpliktelser på grund av EG:s miljödirektiv. - Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-06-09, Landelius)

*REGI

*INST