RÅ 1998 not 129

Bygglov för fritidshus inom område med byggnadsförbud och strandskydd ansågs inte kunna medges (avslag) / Bygglov för fritidshus inom område med byggnadsförbud och strandskydd ansågs inte kunna medges (rättsprövning, avslag)

Not 129. Ansökan av Göran V. om rättsprövning av beslut med anledning av överklagande i fråga om bygglov. - Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun beslutade den 24 april 1997 att avslå en ansökan om bygglov för uppförande av ett fritidshus inom Blidö 1:171 i kommunen och att inte medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 16 § naturvårdslagen (1964:822) för åtgärden. - Sedan byggnadsnämndens beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 6 augusti 1997 att avslå överklagandet. - Göran V. överklagade länsstyrelsens beslut. Han yrkade att dispens för strandskyddet skulle lämnas och att bygglov för uppförande av fritidshus skulle beviljas och anförde bl.a. följande. En byggnation på fastigheten skulle inte på något sättförsämra för det rörliga friluftslivet som redan är väl tillgodosett i området. Fastigheten bör kunna ses som en lucktomt mellan de i norr bebyggda tomterna och det i söder liggande ”fritidsområdet”. Byggnaden är en komplettering av befintlig bebyggelse eftersom det är sista tomten mot "fritidsområdet". Taxeringsvärdet har beräknats med utgångspunkt i att fastigheten kan bebyggas med friliggande hus. Göran V. krävde också att de som skulle besluta i ärendet besöker platsen. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-10-30): Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan besök på platsen. - Fastigheten Blidö 1:171 är belägen på Blidö i StockhoIms norra skärgård. För detta område gäller hushållningsbestämmelser enligt såväl 2 kap. som 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL, och strandskydd enligt 15 § naturvårdslagen. - Enligt 15 § naturvårdslagen är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Lagstiftningen ger alltså ett starkt uttryck för en vilja att strandskyddet dels skall hindra exploatering av de av landets strandområden som är tillgängliga för allmänheten så att de kan utnyttjas för rörligt friluftsliv i ett långsiktigt perspektiv, dels skall bidra till att bevara den biologiska mångfalden. - Av handlingarna framgår att fastigheten Blidö 1:171 utgör en strandfastighet vid Blidösund och att den på den ena sidan gränsar till ett obebyggt område och på den andra sidan till ett område med bebyggda fastigheter. Med utgångspunkt i de intressen som fastlagts bl.a. i NRL finns det ett uttalat allmänt intresse av att kunna behålla området obebyggt. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset och Göran V:s enskilda intresse att få uppföra ett fritidshus på avsedd plats finner regeringen att det enskilda intresset bör stå tillbaka för det allmänna intresset.Vad Göran V. anfört utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Göran V. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. Han yrkade vidare att Regeringsrätten skulle företa syn på stället. Göran V. bifogade kartutdrag, fotografier m.m. och anförde bl.a. följande. Hans fastighet är inte allemansrättsligt tillgänglig medan däremot full allemansrätt råder på den stora grannfastigheten västerut. Hans fastighet är att betrakta som en lucktomt och den tänkta byggnaden måste ses som en sådan i 3 kap. 4 § naturresurslagen avsedd komplettering av befintlig bebyggelse som skall godtas. I den mån något hinder i allemansrättens utövande kan uppkomma är - liksom fallet var i RÅ 1996 ref. 44 - det intresse som kan skadas av ringa betydelse i förhållande till hans intresse av att kunna utnyttja fastigheten. - Regeringsrätten (1998-06-23, Brink, Swartling, Sandström, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla syn. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheterna har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - De bedömningar som gjorts i ärendet innebär att det allmänna intresset av att behålla strandfastigheten obebyggd ansetts väga tyngre än Göran V:s intresse av att där uppföra ett fritidshus. Dessa bedömningar kan inte anses gå utöver det handlingsutrymme som ifrågavarande lagregler i förening med proportionalitetsprincipen ger de tillämpande myndigheterna. Regeringens beslut strider således inte mot någon rättsregel på det sätt som Göran V. angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om syn. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-06-09, Landelius)

*REGI

*INST