Naturresurslagen

Lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen) upphävdes 1999 och ersattes av bestämmelser i miljöbalken.