RÅ 1998 not 133

Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål angående barnomsorgstaxas förenlighet med lag / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enlig kommunallagen (barnomsorgstaxas förenlighet med lag)

Not 133. Överklagande av Christer G. ang. prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun beslutade den 30 november 1995 att anta en ny barnomsorgstaxa. Enligt taxan beräknades avgiften för varje barn till en viss procentuell andel av familjens bruttoinkomst, varvid procentsatsen berodde på antalet barn i familjen. Avgiften fick dock inte överstiga självkostnaden för respektive omsorgsform. - Christer G. överklagade beslutet och yrkade att det skulle upphävas. Han anförde att beslutet stred mot 35 § socialtjänstlagen (1980:620) och likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). Länsrätten i Jönköpings län avslog överklagandet i dom den 14 oktober 1996. Christer G. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping som enligt beslut i protokoll den 24 oktober 1996 inte meddelade prövningstillstånd. - I överklagande yrkade Christer G. att Regeringsrätten skulle meddela honom prövningstillstånd. -Regeringsrätten (1998-06-29, Werner, Holstad, Sandström, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 35 § första stycket socialtjänstlagen i tillämplig lydelse får kommunen för en plats inom barnomsorgen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Motsvarande bestämmelser finns numera i 2 a kap. 10 § skollagen (1985:1100). - Flera frågor rörande olika barnomsorgstaxors förenlighet med 35 § socialtjänstlagen och 2 kap. 2 § kommunallagen har under senare år varit föremål för Regeringsrättens prövning (RÅ 1995 ref. 24 I och II samt RÅ 1997 ref. 45). Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att även en taxa av nu förevarande slag blir föremål för prövning av högre rätt. Christer G. skall följaktligen enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Christer G. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrättens i Jönköping län dom den 14 oktober 1996. (fd I 1998-06-23, Nilsson)

*REGI

*INST