RÅ 1998 not 157

Detaljplan enbart för att anlägga en gång- och cykelväg (rättsprövning, avslag)

Not 157. Ansökan av Ingrid W. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Krokoms kommun (1996-10-17) beslutade att anta detaljplan för Rösta 8:1 m.fl. i Ås i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län (1997-01-15) att med avslag på överklagandena fastställa kommunens beslut att anta detaljplanen. - Ingrid W. och Jan-Ove W. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-04-03) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner, vid en avvägning mellan de allmänna intressen som detaljplanen avses tillgodose och Ingrid och Jan-Ove W:s enskilda intresse, att fördelarna med den valda planutformningen överväger de olägenheter för klagandena som planen medför. Vad Ingrid och Jan-Ove W. anfört utgör inte skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - Ingrid och Jan W. samt Anders O. begärde rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Regeringens beslut stred mot 5 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. I denna bestämmelse angavs uttömmande när detaljplan skulle användas. Det fanns inte möjlighet att använda detaljplaneinstitutet enbart för att anlägga en gång- och cykelväg. Beslutet stred också mot PBL:s regler för kommunens planering, främst 4 kap. 1 § och 5 kap. 16 §. Vidare hade kommunen inte utrett gång- och cykelvägens inverkan på befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden enligt 5 kap. 2 § PBL. Något egentligt samråd med ägare av enskilda anslutningsvägar och därtill angränsande fastigheter hade inte skett. - Regeringsrätten (1998-09-04, Brink, Werner, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Anders O. har inte överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen. Han har således inte varit part i ärendet hos regeringen och hans ansökan om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner att Ingrid W. och Jan W. inte har visat att regeringen vid beslutsfattandet har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden eller att det vid handläggningen av ärendet har förekommit något fel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen av Anders O. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-08-19, Olsson)

*REGI

*INST