RÅ 1998 not 16

Felaktig beräkning av livränteunderlag? (resningsärende, avslag)

Not 16. Ansökan av Karen T. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Malmö allmänna försäkringskassa fann enligt beslut den 17 mars 1989 Karen T. berättigad till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) på grund av ryggbesvär med visandedag den 6 januari 1980. I beslutet bestämde försäkringskassan livränta för tiden från och med den 23 augusti 1982 till och med den 21 december 1986. Därvid utgick kassan från ett livränteunderlag som motsvarade 75 procent av en heltidsinkomst som vårdbiträde. Karen T. överklagade beslutet med yrkande att livränteunderlaget skulle bestämmas med utgångspunkt i ett belopp motsvarande 100 procent av heltidsinkomst för vårdbiträde. Försäkringsrätten för Södra Sverige avslog överklagandet i dom den 22 mars 1991. Karen T. fullföljde sin talan hos Försäkringsöverdomstolen, som i dom den 13 mars 1995 avslog överklagandet såvitt avsåg frågan om livränteunderlaget skulle beräknas på 75 eller 100 procent av heltidsinkomst. Domstolen fann samtidigt att livränteunderlaget i visst annat hänseende hade beräknats felaktigt och visade av det skälet målet åter till kassan för ny beräkning. - Karen T. ansökte om resning med yrkande att livränteunderlaget skulle grundas på heltidsinkomst. Därutöver framställde hon yrkanden om bl.a. rättshjälp, muntlig förhandling, ränta, ersättning för rättegångskostnader och "rättsprocess med åtal". Hon åberopade ett antal egna beräkningar samt protokoll, längdutdrag och andra handlingar. -Regeringsrätten (1998-02-10, Björne, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela Karen T. allmän rättshjälp i målet. - Skäl för muntlig förhandling föreligger inte. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Karen T. anfört i Regeringsrätten visar inte att det föreligger sådana synnerliga skäl som förutsätts för resning. - Karen T:s övriga yrkanden kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som inte bifaller Karen T:s ansökan om allmän rättshjälp eller hennes yrkande om muntlig förhandling, avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar yrkandena i övrigt. (fd I 1998-01-27, Landelius)

*REGI

*INST