RÅ 1998 not 167

Handling som kommit in till och expedierats från kommunalt aktiebolag / Kommunal aktiebolags korrespondens med skattemyndighet under pågående skatterevision ansågs inte omfattad av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen

Not 167. Överklagande av Benny W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Salabostäder AB avslog den 8 april 1997 en begäran från Benny W. att få ut bolagets korrespondens med skattemyndigheten under pågående skatterevision. - Hos kammarrätten yrkade Benny W. att begärda handlingar skulle lämnas ut. Han yrkade vidare att kammarrätten skulle klargöra att han hade rätt att ta del av vissa andra handlingar, som Salabostäder AB beslutat att lämna ut. -Kammarrätten i Stockholm (1997-07-04, Bergh, Grimby, Schéle): Kammarrätten tolkar Salabostäder AB:s vägran att lämna ut korrespondensen med skattemyndigheten så, att beslutet innebär i första hand, att handlingarna inte är att anse som allmänna och, i andra hand, att de i vart fall skall hållas hemliga med stöd av sekretesslagen. - Vad gäller den första frågan måste antas att handlingarna antingen kommit in till bolaget (från skattemyndigheten) eller expedierats från bolaget (till skattemyndigheten). Handlingarna är därför att anse som allmänna (2 kap.3, 6 och 7 §§tryckfrihetsförordningen). - Vad därefter gäller frågan om hinder likväl föreligger mot att lämna ut handlingarna gör kammarrätten följande bedömning. Av 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) framgår att det slag av uppgifter, vilka Benny W. har begärt skall utlämnas, i regel omfattas av absolut sekretess. Denna sekretess gäller i förevarande fall till förmån för Salabostäder AB. Kammarrätten finner därför att hinder förelegat mot att lämna ut handlingarna. Att Salabostäder AB samtidigt är att jämställa med beslutande myndighet i sekretessärendet föranleder inte annan bedömning. Överklagandet i denna del kan därför inte bifallas. - Benny W:s yrkande om att ett klargörande skall göras av hans rätt att ta del av de handlingar som bolaget beslutat att lämna ut kan inte prövas av kammarrätten. Upplysningsvis må då anföras att enligt 2 kap.12 och 13 §§tryckfrihetsförordningen gäller bl.a. följande. Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Den som önskar taga del av allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. - Kammarrätten avslår överklagandet i vad det sakprövats, och lämnar det i övrigt utan prövning. - I överklagandet till Regeringsrätten vidhöll Benny W. sin begäran att få ut de handlingar som innehöll skriftväxlingen mellan skattemyndigheten och Salabostäder Aktiebolag. Han anförde härvid bl.a. att 9 kap. 1 § sekretesslagen inte var tillämplig i detta fall. Om någon enskild anställd eller annan i bolagets sfär skulle kunna lida skada av att uppgifterna lämnades ut, torde dessa uppgifter kunna tas bort innan materialet lämnas ut om dessa anses vara hindret för utlämnandet. - Regeringsrätten (1998-09-18, Brink, Werner, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Styrelsen för Salabostäder Aktiebolag (härefter benämnt Salabostäder) har den 8 april 1997 beslutat att inte lämna ut korrespondensen med skattemyndigheten på grund av att dessa ärenden inte var färdigbehandlade. Av beslutets lydelse framgår inte om bolaget har ansett att handlingarna inte är allmänna eller att de är allmänna men sekretessbelagda enligt någon bestämmelse i sekretesslagen. - Beslutets lydelse får tolkas så att Salabostäder ansett att de efterfrågade handlingarna inte är allmänna enligt 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF), då det ärende till vilket de hänför sig inte har slutbehandlats. - En handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 2 kap. 6 eller 7 § TF är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. - Enligt 2 kap. 6 § TF skall handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Enligt 2 kap. 7 § första stycket TF skall handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. - De handlingar som målet gäller är ett diskussionsunderlag och en revisionspromemoria, båda upprättade av Skattemyndigheten i Västmanlands län, ett yttrande avseende revisionspromemorian, avgivet av Salabostäder till skattemyndigheten, och ett meddelande från skattemyndigheten, som ger Salabostäder tillfälle att yttra sig över revisionspromemorian. - Diskussionsunderlaget, revisionspromemorian och meddelandet har kommit in till Salabostäder, där de förvaras, och de är därmed allmänna handlingar enligt 2 kap. 6 § TF. Yttrandet över revisionspromemorian har expedierats till Skattemyndigheten i Västmanlands län och är därmed enligt 2 kap. 7 § första stycket TF även den en allmän handling. - De angivna handlingarna skall således enligt 2 kap. 1 § TF lämnas ut, förutsatt att inte hinder möter enligt den lagstiftning som åsyftas i 2 § samma kapitel, dvs. sekretesslagen (1980:100). - Frågan är då om sekretess gäller för de uppgifter som förekommer i dessa handlingar. - Enligt den bestämmelse som kammarrätten åberopat - 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen - gäller, såvitt här är av intresse, sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. - Av ordalydelsen framgår att den angivna bestämmelsen är tillämplig endast när handlingar begärs utlämnade från en sådan myndighet som har att bestämma skatt eller taxering eller fastställa underlag för skatt. Den kan inte tillämpas när någon begär att få ut handlingar från ett kommunalt aktiebolag som enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen skall jämställas med myndighet. - Målet skall således återförvisas till Salabostäder för prövning huruvida hinder möter mot utlämnande enligt någon annan bestämmelse i sekretesslagen än 9 kap. 1 §. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Salabostäder Aktiebolags beslut och visar målet åter till bolaget för fortsatt prövning huruvida hinder mot utlämnande möter enligt bestämmelserna i sekretesslagen. (fd II 1998-08-19, Bolin)

*REGI