RÅ 1998 not 168

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning ej beviljad i mål där prövningstillstånd vägrades / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär (avvisning)

Not 168. Överklagande av Anders G. i mål ang. inkomsttaxering 1983 samt ansökan om resning i samma mål. - Kammarrätten i Jönköping avgjorde genom dom den 16 maj 1994 ett mål angående Anders G:s inkomsttaxering 1983. - Anders G. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. För det fall att prövningstillstånd skulle vägras ansökte han om resning. Vidare yrkade han ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. med 18 454 kr. -Regeringsrätten (1998-09-21, Werner, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Anders G. anfört i Regeringsrätten utgör inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande till denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av ansökningen om resning. - Förutsättningar för ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd II 1998-09-02, Hedin)

*REGI

*INST