RÅ 1998 not 174

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 174. Ansökan av Britt W. om resning. - Länsrätten i Västernorrlands län meddelade den 19 maj 1995 dom i mål om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Sedan Britt W. överklagat länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Sundsvall enligt protokoll den 28 november 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Britt W. överklagade beslutet till Regeringsrätten som den 24 juni 1997 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Britt W. ansökte om resning. Hon anförde att försäkringskassan, vid beslut om förtidspension från och med den 1 augusti 1997, hade funnit hennes arbetsförmåga helt och varaktigt nedsatt och att detta var bevis nog för att hon har drabbats av en arbetsskada. -Regeringsrätten (1998-09-24, Werner, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Det ifrågavarande målet har slutligt avgjorts av länsrätten. Detta innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva Britt W:s ansökning om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Britt W:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd II 1998-09-02, Levin)

*REGI

*INST