RÅ 1998 not 175

Ansökan av Göran H., Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. om rättsprövning. -Vägverket (1996-12-02) fastställde en arbetsplan för omläggning av väg E6 Uddevalla- Svinesund, delen Gläborg-Rabbalshede, samt beslutade samtidigt om indragning från allmänt underhåll av vissa angivna vägar

Not 175. Ansökan av Göran H., Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. om rättsprövning. -Vägverket (1996-12-02) fastställde en arbetsplan för omläggning av väg E6 Uddevalla- Svinesund, delen Gläborg-Rabbalshede, samt beslutade samtidigt om indragning från allmänt underhåll av vissa angivna vägar. - Beslutet överklagades av Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1997-06-19) avvisade överklaganden från bl.a. Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen och avslog övriga överklaganden. - Göran H., Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen m.fl. ansökte om rättsprövning och yrkade inhibition. - De anförde i huvudsak följande. Vägverkets beslutsunderlag var undermåligt. Den sydliga fortsättningen av vägens sträckning hade inte redovisats. Det västalternativ som valts för vägens sträckning förde med sig en onödigt kostnadskrävande etapp söderut. För att regeringen skulle ha haft möjlighet att fatta ett korrekt beslut borde regeringen ha haft tillgång till en alternativstudie med ekonomiska konsekvenser redovisade på samma nivå som i övrigt presenterats för sträckningen Gläborg-Rabbalshede. Förutsättningar för ett optimalt beslut med avseende på natur-, kultur- och jordbruksvärden saknades således. - Regeringsrätten (1998-09-25, Brink, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Göran H. har inte överklagat Vägverkets beslut och har således inte varit part hos regeringen. Hans ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Beträffande den talan som förts av Trafikgruppen i Naturskyddsföreningen gör Regeringsrätten följande bedömning. Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut i ärenden om fastställande av arbetsplan är inte närmare reglerad i den tillämpliga lagstiftningen. Huruvida Trafikgruppen haft rätt att överklaga Vägverkets beslut hos regeringen får därför bedömas utifrån de principer som lagts fast i rättstillämpningen, närmast i de regler om rätt att överklaga som återfinns i 22 § förvaltningslagen (1986:223). Enligt nämnda paragraf gäller som förutsättning för att få överklaga ett beslut bl.a. att beslutet angår den som vill överklaga. Trafikgruppen har inte anfört någon omständighet som visar att den skulle vara berörd av Vägverkets beslut på ett sådant sätt att den haft rätt att överklaga detta. Regeringsrätten finner därför att regeringens beslut att inte ta upp Trafikgruppens överklagande till prövning inte strider mot någon rättsregel. - Beträffande övriga sökandes talan gör Regeringsrätten följande bedömning. Handlingarna i ärendet ger inte stöd för att utredningen varit ofullständig eller att myndigheterna felbedömt fakta som legat till grund för beslutet. Vidare får de överväganden som Vägverket redovisat och som regeringen bedömt, anses ligga inom ramen för den handlingsfrihet som den tillämpliga lagstiftningen ger den beslutande myndigheten. Inte heller i övrigt har visats att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på de sätt sökandena anfört. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Med denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen av Göran H. - Regeringsrätten avslår övriga ansökningar och förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-09-08, Bergquist)

*REGI

*INST