RÅ 1998 not 194

Indragning från allmänt underhåll av väg (rättsprövning, avslag)

Not 194. Ansökan av Ragnar J. om rättsprövning av ett beslut om indragning från allmänt underhåll av väg. -Vägverket (1997-10-03) beslutade med stöd av 25 och 22 §§väglagen (1971:948) om indragning från allmänt underhåll av väg 870.01 till Holmajärvi brygga inklusive brygga (870) och anförde som skäl för sitt beslut: Vägen har en kort längd och saknar fast bosättning. Årsdygnstrafiken uppskattas till 20 fordon. Det fasta och rörliga friluftslivet är inte motiv till att en väg ska vara allmän. - Vägen bör därför dras in. Indragningen medför endast ringa olägenhet för bygden. - Vägverket kommer att iståndsätta vägen så att den erhåller ett för samfärdseln tillfredsställande skick. - Vägverket, Region Norr, begär och bekostar erforderlig förrättning enligt anläggningslagen för att ordna den framtida väghållningen. - Ragnar J. m.fl. överklagade beslutet. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1998-02-19) avslog överklagandena. - Ragnar J. yrkade rättsprövning av regeringens beslut. Som grund för sitt yrkande anförde Ragnar J. följande. Beslutet stred mot EU-domstolens syn på människors lika rätt att bo kvar i sin hembygd och mot regeringens intentioner om en levande landsbygd. Vidare medförde beslutet stor olägenhet för bygden. Kommunstyrelsen i Gällivare kommun, vars invånare också berörs av indragningen, hade inte beretts tillfälle att yttra sig. - Regeringsrätten (1998-10-16, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Såvitt handlingarna utvisar faller de överväganden som Vägverket redovisat och som regeringen bedömt i sitt beslut inom ramen för den handlingsfrihet som de tillämpliga bestämmelserna i väglagen (1971:948) och vägkungörelsen (1971:954) ger den beslutande myndigheten. Handlingarna i ärendet ger inte heller stöd för att myndigheterna felbedömt fakta som legat till grund för beslutet eller att utredningen varit ofullständig. Inte heller i övrigt har visats att regeringens beslut på det sätt som Ragnar J. angett strider mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-09-30, Bergquist)

*REGI

*INST