RÅ 1998 not 197

Byte av offentligt biträde i mål om rättspsykiatrisk vård efter det att kammarrätten avskrivit målet

Not 197. Överklagande av Amir Y. av beslut i fråga om byte av offentligt biträde. -Kammarrätten i Stockholm (1998-05-19, Norström, Avellan-Hultman, Johanssson) avslog Amir Y:s begäran om byte av offentligt biträde i mål om rättspsykiatrisk vård eftersom sådana skäl för byte av offentligt biträde som avses i 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde jämförd med 26 § rättshjälpslagen (1996:1619) inte visats föreligga. - I överklagande till Regeringsrätten vidhöll Amir Y. sitt i kammarrätten framställda yrkande om byte av offentligt biträde. - Regeringsrätten (1998-10-19, Werner, Lindstam, Rundqvist, Billum, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med anledning av att Amir Y. återkallat sin talan i kammarrätten angående rättspsykiatrisk vård, har kammarrätten genom beslut den 1 juli 1998 avskrivit målet. Frågan om byte av offentligt biträde har härigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1998-09-29, Noring)

*REGI

*INST