RÅ 1998 not 201

Regeringens beslut i fråga om inhibition av överklagat beslut av länsstyrelsen prövades inte / Regeringsbeslut i fråga om inhibition av överklagat beslut av länsstyrelsen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning

Not 201. Ansökan av Arkeologikonsult AB om rättsprövning av beslut med anledning av begäran om inhibition av beslut om tillstånd att ta bort fast fornlämning. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1998-05-27) beslutade ge Luftfartsverket tillstånd att ta bort fast fornlämning. Som villkor uppställdes att fornlämningen före borttagandet blev föremål för arkeologisk undersökning genom Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar på bekostnad av Luftfartsverket. - Arkeologikonsult AB överklagade länsstyrelsens beslut och begärde att regeringen skulle besluta om inhibition av beslutet. - Regeringen (Kulturdepartementet, 1998-06-17) avslog begäran om inhibition. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle besluta om inhibition i avvaktan på att Regeringsrätten genomförde en total legalitetsprövning av den genomförda upphandlingen. Till stöd för sin talan åberopade bolaget bl.a. följande. Enligt 2 kap. 13 § tredje stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. gäller inte lagen (1992:1528) om offentlig upphandling då länsstyrelsen i beslut om arkeologisk förundersökning eller särskild undersökning skall ange vem som skall utföra undersökningen. Den angivna bestämmelsen i lagen om kulturminnen m.m. strider mot EG-rätten. - Regeringsrätten (1998-10-19, Werner, Lindstam, Rundqvist, Billum, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Regeringen har i det klandrade beslutet endast tagit ställning till det yrkande om inhibition som bolaget framställde i samband med sitt överklagande av länsstyrelsens beslut. Ärendet har således inte avgjorts och rättsprövning kan därför inte ske. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 1998-09-29, Olsson)

*REGI

*INST