RÅ 1998 not 203

Ansökan om Birgit S. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 6 maj 1994 att inte tillerkänna Birgit S. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med anledning av anmälda höftbesvär. Kassan motiverade beslutet med att grundorsaken till de anmälda besvären var en höftledsåkomma, s.k. coxa valga. Det akuta smärttillståndet med början den 3 juni 1979 kunde enligt kassan ha förorsakats av ökad belastning men tillståndet bedömdes ha upphört inom den s.k. samordningstiden. Birgit S. överklagade beslutet till Länsrätten i Kopparbergs län som genom dom den 26 januari 1995 avslog överklagandet. Birgit S. överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som enligt dom den 20 december 1995 avslog detta överklagande. Regeringsrätten beslutade den 12 november 1996 att inte meddela prövningstillstånd

Not 203. Ansökan om Birgit S. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 6 maj 1994 att inte tillerkänna Birgit S. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med anledning av anmälda höftbesvär. Kassan motiverade beslutet med att grundorsaken till de anmälda besvären var en höftledsåkomma, s.k. coxa valga. Det akuta smärttillståndet med början den 3 juni 1979 kunde enligt kassan ha förorsakats av ökad belastning men tillståndet bedömdes ha upphört inom den s.k. samordningstiden. Birgit S. överklagade beslutet till Länsrätten i Kopparbergs län som genom dom den 26 januari 1995 avslog överklagandet. Birgit S. överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som enligt dom den 20 december 1995 avslog detta överklagande. Regeringsrätten beslutade den 12 november 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Birgit S. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målet om arbetsskadeersättning. Hon yrkade vidare att Regeringsrätten skulle konsultera en läkare för bedömning av om hennes skada var medfödd eller orsakad av arbetet. - Till stöd för sin ansökan åberopade Birgit S. ett intyg den 22 januari 1998 av distriktsläkaren Klaus Grimstrup vid Grängesbergs Vårdcentral. I detta bedöms det som osannolikt att Birgit S. skulle ha gått och arbetat med sin medfödda skelettanomali till juni 1979 utan besvär, och att denna därefter plötsligt skulle ge upphov till så stora besvär som hon hade. Det bedöms sannolikt finnas ett klart samband mellan lyftskadan den 3 juni 1979 och Birgit S:s kroniska smärttillstånd i höften. -Regeringsrätten (1998-10-22, Björne, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta ytterligare medicinsk utredning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Vad som anförts och åberopats till stöd för resningsansökningen kan inte anses medföra att det föreligger sådana synnerliga skäl för en ny prövning som fordras för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-10-08, Levin)

*REGI

*INST