RÅ 1998 not 205

Beslut om föreskrifter om fiske efter lax i Östersjön m.fl. vatten hade karaktär av normbeslut och prövades inte

Not 205. Ansökan av Lögdeälvens fiskevårdsområde om rättsprövning av beslut om föreskrifter om fiske efter lax. - Fiskeriverket beslutade den 10 december 1997 föreskrifter om fiske efter lax i Östersjön med vissa angränsande sötvattensområden under år 1998 (FIFS 1997:36). - Fiskeriverkets beslut överklagades av bl.a. Lögdeälvens fiskevårdsområde. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 1998-04-29) avslog överklagandet. - Lögdeälvens fiskevårdsområde överklagade regeringens beslut. - Regeringsrätten (1998-10-22, Brink, Rundqvist, Eliason, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut får inte överklagas. Ett beslut av regeringen kan prövas av Regeringsrätten endast inom ramen för lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Vidare kan prövning ske efter ansökan om resning. - Av 1 § rättsprövningslagen framgår att lagen är tillämplig endast på beslut i förvaltningsärenden. Denna begränsning innebär att rättsprövningen får avse endast beslut i ett särskilt fall men däremot inte s.k. normbeslut, dvs. beslut om generella föreskrifter (prop. 1987/88:69 s. 34). Det klandrade beslutet har karaktär av normbeslut. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på beslutet. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Lögdeälvens fiskevårdsområde har inte visat att några sådana skäl föreligger. Resning skall därför inte beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet och avslår ansökningen om resning. (fd II 1998-10-06, Nilsson)

*REGI

*INST