RÅ 1998 not 224

Föreläggande att forsla bort en motorpråm (resningsärende, avslag) / Föreläggande enligt 10 kap. 14 och 18 §§ plan- och bygglagen (avslag)

Not 224. Ansökan av Sven E. om resning. - Byggnadsnämnden i Österåkers kommun förelade den 25 juni 1991 Sven E. med stöd av 10 kap.14 och 18 §§plan- och bygglagen (1987:10), PBL, vid vite av 30 000 kr att forsla bort en motorpråm från fastigheten Svinninge 1:2. Nämnden beslutade också med stöd av 10 kap. 4 § PBL att ta ut en byggnadsavgift om 3 224 kr. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog den 9 juni 1992 Sven E:s överklagande. Han överklagade länsstyrelsens beslut till Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 26 maj 1993 avslog överklagandet. Sedan Sven E. fullföljt sin talan, beslöt Regeringsrätten den 8 juli 1993 att inte meddela prövningstillstånd, varvid även förordnades att föreläggandet skulle vara fullgjort senast den 1 september 1993. - Byggnadsnämnden beslutade den 21 september 1993 att hos Länsrätten i Stockholms län begära utdömande av vite med 30 000 kr. Länsrätten förpliktade i dom den 4 februari 1994 Sven E. att utge det försuttna vitet. Sven E. överklagade domen. Kammarrätten avslog överklagandet genom dom den 23 januari 1995. Regeringsrätten beslöt den 11 oktober 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Samtidigt med att vitet på 30 000 kr begärdes utdömt förelade byggnadsnämnden Sven E. vid vite av 75 000 kr att forsla bort pråmen från fastigheten. Sven E. överklagade även detta föreläggande. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 9 november 1995. Sven E. fullföljde talan hos kammarrätten, som i dom den 29 januari 1996 avslog överklagandet. Regeringsrätten beslöt den 11 oktober 1996 att inte meddela prövningstillstånd, varvid även bestämdes att föreläggandet skulle vara fullgjort före den 1 januari 1997. - Sven E. ansökte om resning. Han hänförde sig därvid till kammarrättens den 29 januari 1996 meddelade dom men yrkade även undanröjande av länsstyrelsens beslut och byggnadsnämndens beslut att begära utdömande av vite och att förelägga nytt vite. Han anförde bl.a. följande. Kammarrättens dom byggde på falsk hörsägen från anonyma källor. Det hade senare kommit fram att kammarrätten undanhållits information om att skäl som åberopats av Österåkers tekniska kontor och Sjöhagens villaförening byggde på falska påståenden. Sedan en fastighetsägare i området gjort anmälan om pråmen till polisen, gjordes en utredning som klart visade att han inte var ägare till pråmen. Detta hade skriftligen påpekats hos länsstyrelsen och skriften hade också getts in till kammarrätten. Härutöver hade han gett in och åberopat kopia ur sjöfartsregistret samt intyg som visade att han aldrig hade varit ägare till pråmen. - Sven E. yrkade vidare att Regeringsrätten skulle fastställa ett skadestånd för falsk angivelse med 75 000 kr och ersättning för arbete med att få fram underlag för målets handläggande med 20 000 kr. -Regeringsrätten (1998-11-11, Rundqvist, Billum, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sven E. har inte visat att sådana skäl föreligger. Hans resningsansökan skall därför avslås. - Grund finns inte för att tillerkänna Sven E. ersättning för arbete vid målets handläggning. - Sven E:s yrkande om skadestånd är inte av beskaffenhet att kunna prövas av förvaltningsdomstol.-Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och yrkandet om ersättning för arbete. - Regeringsrätten avvisar Sven E:s yrkande om skadestånd. (fd II 1998-10-20, Olsson)

*REGI

*INST