RÅ 1998 not 23

Ansökan av Jeanette H. om resning i mål om disciplinansvar. - Efter en anmälan från Socialstyrelsen tilldelade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd genom beslut den 10 maj 1994 Jeanette H. varning enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. för att hon i sitt arbete som distriktssköterska i nattpatrull hade innehaft otillåtna läkemedel i akutask. I beslutet avvisade nämnden Jeanette H:s yrkande om prövning av andra frågor än de som Socialstyrelsen tagit upp i sin anmälan. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 12 januari 1995 Jeanette H:s överklagande av nämndens beslut. Sedan Jeanette H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 6 december 1995 att inte meddela prövningstillstånd

Not 23. Ansökan av Jeanette H. om resning i mål om disciplinansvar. - Efter en anmälan från Socialstyrelsen tilldelade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd genom beslut den 10 maj 1994 Jeanette H. varning enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. för att hon i sitt arbete som distriktssköterska i nattpatrull hade innehaft otillåtna läkemedel i akutask. I beslutet avvisade nämnden Jeanette H:s yrkande om prövning av andra frågor än de som Socialstyrelsen tagit upp i sin anmälan. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 12 januari 1995 Jeanette H:s överklagande av nämndens beslut. Sedan Jeanette H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 6 december 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse den 21 januari 1998 anförde Jeanette H. att Socialstyrelsens, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds och kammarrättens beslut borde ogiltigförklaras och att varningen mot henne borde undanröjas. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Nämnden och kammarrätten har i sin myndighetsutövning gjort en felaktig bedömning av skuldfrågan. Av besluten kan inte utläsas på vad sätt hennes handlande kan anses oaktsamt med avseende på vårdbehövandes intressen och inte heller om hon har insett riskerna för de vårdbehövande och därför överträtt en arbetsorder. Det har alltså inte gjorts någon adekvat uppsåt- och aktsamhetsbedömning. En professor har uttalat sig osakligt och nedsättande. Journaler har inte granskats trots att versionerna skiljer sig. Fakta som talar till hennes fördel har undanhållits. Av tillsynsmyndigheternas beslut framgår att man insett att författningar om sjuksköterskors självständiga ansvar har ökat men ansett att likväl gäller att efterkomma en anvisning. Så får enligt regeringsformen ett offentligt organ inte tillämpa föreskrifter. -Regeringsrätten (1998-02-20, Brink, Lindstam, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar upp Jeanette H:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Jeanette H. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-02-10, Holmstedt)

*REGI

*INST