RÅ 1998 not 26

Överklagande av Kjell-Åke B. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1987 samt ansökan om resning eller återställande av försutten tid

Not 26. Överklagande av Kjell-Åke B. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1987 samt ansökan om resning eller återställande av försutten tid. - Taxeringsnämnden avvek vid 1987 års taxering från Kjell-Åke B:s deklaration genom att beskatta honom för vissa uttag på ett avräkningskonto hos Plinten AB i vilket bolag han var verksam som företagsledare. Taxeringsnämnden bestämde därvid inkomst av tjänst till 529 490 kr mot redovisade 142 500 kr. Inkomst av jordbruksfastighet bestämdes till 62 686 kr.Härefter uppgick den statliga inkomsttaxeringen till 589 100 kr i taxerad och beskattningsbar inkomst. Den kommunala inkomsttaxeringen i Västerås kommun uppgick till 526 400 kr i taxerad inkomst och till 518 900 kr i beskattningsbar inkomst. - Kjell-Åke B. överklagadetaxeringshöjningarna till Länsrätten i Västmanlands län i en skrivelse som kom in till länsrätten den 10 maj 1988. Han åberopade därvid att uttagen inte hade kommit honom till del utan avsåg bl.a. utlägg som han hade gjort för Plinten AB:s och dess dotterbolag Berbi AB:s räkning. Dessutom hade han upptagit ett lån hos Plinten AB som dock betalades tillbaka. - Länsrätten beslutade den 20 mars 1992 att inte pröva överklagandet då det kommit in för sent och det inte heller fanns förutsättningar för att pröva överklagandet i särskild ordning enligt 99 eller 100 § taxeringslagen (1956:623). - Kjell-Åke B. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade dessutom att ett av Lokala skattemyndigheten i Västerås påfört skattetillägg skulle undanröjas. - Genom dom den 25 februari 1994 överlämnade kammarrätten Kjell-Åke B:s talan avseende skattetillägget till länsrätten för vidare handläggning och avslog överklagandet i övrigt. - Kjell-Åke B. yrkade i Regeringsrätten att hans överklagande i länsrätten skulle prövas i sak och att inkomst av tjänst skulle bestämmas till det av honom deklarerade beloppet. I skrivelse, som kom in till Regeringsrätten före utgången av mars 1995, ansökte Kjell-Åke B. dessutom om resning och om återställande av försutten tid. Han åberopade därvid bl.a. att han i rätt tid hade överklagat flera beslut från lokala skattemyndigheten avseende Plinten AB hos Länsrätten i Kopparbergs län och att han därmed även överklagat sin egen taxering. Till överklagandet hos Regeringsrätten fogade han bl.a. kopior på visst bokföringsmaterial. - Riksskatteverket motsatte sig att överklagandet prövades. För den händelse överklagandet ändå prövades i sak anförde verket bl.a. följande. Det kunde konstateras att bokföringen i Plinten AB i de delar som hade betydelse för bedömningen av bolagets mellanhavanden med Kjell-Åke B. varit ytterst bristfällig. För att kunna bedöma vad bokförda belopp på avräkningskontot i Plinten AB avsåg skulle även tillgång till räkenskaperna för dotterbolaget Berbi AB under samma period behövas. En korrekt rekonstruktion av likvidflöden i Plinten AB torde endast kunna göras vid en samtidig granskning av räkenskaperna för båda bolagen. Med hänsyn till att Kjell-Åke B:s skuld till bolaget per den 31 december 1986 reglerats under år 1987 syntes dock inkomsten av tjänst kunna sättas ned med 386 990 kr till i deklarationen angivna 142 500 kr. - Riksskatteverket yrkade vidare att - vid prövning i sak av besvären - inkomst av jordbruksfastighet skulle höjas vid den statliga taxeringen med 70 000 kr avseende ej redovisad ersättning från Överstyrelsen för civil beredskap. Påfört underlag för skattetillägg om 386 990 kr borde bortfalla men skattetillägg å andra sidan påföras med 40 procent av den statliga inkomstskatt som belöpte på 70 000 kr. - Regeringsrätten (1998-02-24, Tottie, Swartling, Rundqvist, Eliason), som i särskild sammansättning beslöt att ej meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet, yttrade vidare: Med hänsyn till i målet framkomna omständigheter finner Regeringsrätten emellertid att det föreligger skäl för resning i fråga om 1987 års inkomsttaxeringar. Målet härom bör i första hand prövas av länsrätten. Vid denna utgång i resningsfrågan förfaller frågan om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten beviljar resning och visar målet åter till Länsrätten i Västmanlands län för ny behandling. (fd I 1998-02-04, Ocklind)

*REGI

*INST