RÅ 1998 not 261

Ersättning för kostnader i mål om eftertaxering (avslag) / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning ej beviljad i mål om eftertaxering (resningsärende, avslag)

Not 261. Ansökan av AB Karlbergs Bilexpress om resning i mål om ersättning för kostnader i eftertaxeringsmål. - Genom dom den 8 november 1994 beslutade Länsrätten i Hallands län, med delvis bifall till skattemyndighetens talan, att eftertaxera AB Varbergs Bilexpress för år 1988 med 445 900 kr. Bolaget överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att eftertaxeringen skulle undanröjas. Bolaget yrkade dessutom ersättning för sina kostnader i målet med 10 000 kr. Kammarrätten beslutade genom dom den 29 september 1995, med bifall till överklagandet, att undanröja länsrättens beslut om eftertaxering. Bolagets yrkande om ersättning för kostnader i målet avslogs. Bolaget överklagade domen till Regeringsrätten och vidhöll sitt yrkande om ersättning för kostnader. Regeringsrätten beslutade den 15 maj 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av kammarrätten den 29 september 1995 avgjorda målet och bevilja ersättning med det i målet yrkade beloppet om 10 000 kr. Vidare yrkade bolaget ersättning för kostnader i resningsmålet med 3 000 kr. Som skäl för resningsansökningen anförde bolaget i huvudsak följande. Det aktuella målet anhängiggjordes vid kammarrätten efter den 1 juli 1994. Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skulle därför tillämpas i sin lydelse enligt SFS 1994:470. Av 3 § nämnda lag framgick att bolaget skulle beviljas den aktuella ersättningen, eftersom bolaget vunnit helt bifall till sina yrkanden i målet. Kammarrätten hade felaktigt tillämpat den lagtext som upphörde att gälla den 1 juli 1994 och som fick sin lydelse enligt nämnda SFS. - Riksskatteverket anförde i yttrande över ansökningen att verket inte hade något att erinra mot att resning beviljas. -Regeringsrätten (1998-12-17, Holstad, Rundqvist, Billum, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolaget har i ansökningen om resning inte anfört andra omständigheter än i den tidigare ansökningen om prövningstillstånd. Synnerliga skäl att pröva saken på nytt kan inte anses föreligga. - Skäl att bevilja ersättning för kostnader i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår resningsansökningen och yrkandet om ersättning för kostnader. (fd II 1998-11-25, Karlsson)

*REGI

*INST