RÅ 1998 not 265

Vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. lagen om statlig inkomstskatt för aktier i ett fåmansföretag fick företagets andel av lönekostnaderna i ett kommanditbolag inte medräknas (förhandsbesked)

Not 265. Överklagande av Stefan A. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav Stefan A. i huvudsak följande. Han var ensam ägare i Revisor Stefan A. AB (RAB). Bolaget var tillsammans med 15 andra aktiebolag delägare i ett kommanditbolag i vilket bedrevs revisionsverksamhet med ett sextiotal anställda. Inget av de delägande aktiebolagen hade ett sådant inflytande i kommanditbolaget att detta utgjorde dotterföretag i årsredovisningslagens mening. Personligen var han anställd i RAB och uppbar en årslön som översteg 10 basbelopp. - Han önskade få svar på följande fråga: Fick han vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, medräkna RAB:s andel av de löner som utbetalts från kommanditbolaget? -Skatterättsnämnden (1997-12-23, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Stefan A. får vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. SIL avseende aktierna i RAB ej medräkna RAB:s andel av lönekostnader i kommanditbolaget. - Motivering. För bl.a. sådana aktier som är kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. SIL beräknas löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. SIL. I löneunderlaget ingår vissa ersättningar (lön), som utgår till arbetstagare i företaget och i dess dotterföretag. Verksamhet i kommanditbolaget kan inte, såvitt nu är i fråga, jämställas med verksamhet i RAB. Med hänsyn härtill och till att kommanditbolaget inte är ett dotterföretag till RAB får Stefan A. inte tillgodoräkna sig någon andel av de löner som utgår till arbetstagare i kommanditboflaget vid beräkning av löneunderlag avseende aktierna i RAB. - Stefan A. yrkade i överklagande att han skulle förklaras berättigad att medräkna RAB:s andel i kommanditbolagets lönekostnader. - Regeringsrätten (1998-12-18, Rundqvist, Billum, Hulgaard, Nilsson, Schäder) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd II 1998-12-08, Hartzell)

*REGI

*INST