RÅ 1998 not 28

Invändning att Regeringsrättens avslag på ansökan om prövningstillstånd i patentmål inte hade motiverats (avslag)

Not 28. Ansökan av Bioinvest AB om resning i patentmål. - Patent- och registreringsverket biföll den 28 oktober 1987 en ansökan om patent från Imperial Chemical Industries Ltd. Bioinvest AB överklagade beslutet i egenskap av invändare. I dom den 11 juni 1993 lämnade Patentbesvärsrätten besvären utan bifall. Sedan Bioinvest AB överklagat Patentbesvärsrättens dom beslöt Regeringsrätten den 13 juni 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen om resning yrkade

Bioinvest AB att målet skulle omprövas och anförde bl.a. följande. Enligt 30 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skulle rättens avgörande av mål grundas på vad handlingarna innehöll och vad i övrigt förekommit i målet. Av beslutet skulle framgå de skäl som bestämt utgången. Vad Regeringsrättens beslut grundades på och vilka skäl som bestämt utgången framgick inte av Regeringsrättens underrättelse. Beslutet var därför inte lagligen grundat och grund för resning förelåg. -Regeringsrätten (1998-02-25, Björne, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enligt fast praxis motiveras inte beslut avseende prövningstillstånd (jfr prop. 1971:30 s. 584). Vad bolaget anfört innefattar inte synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-02-19, Liljeros)

*REGI

*INST